Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-119 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Malit të Zi në kontekstin e aderimit në Bashkimin Evropian

11.01.2022
Propozuesi: Qeveria
22.02.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
25.01.2022
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
22.02.2022
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
09.03.2022
Shpallja e ligjit