Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-069 për ratifikimin e Marrëveshjes në mes të Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Qeverisë së Zvicrrës përfaqësuar nga Departamenti Federal i Punëve të Jashtme përmes Agjencisë Zvicërane për Zhvillim dhe Bashkëpunim mbi programin Menaxhimi i Integruar i Burimeve Ujore në Kosovë

12.11.2021
Propozuesi: Qeveria
13.12.2021
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
13.12.2021
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
24.12.2021
Shpallja e ligjit