Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-002 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit nr.04/L-123 të procedurës penale i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.06/L-091

15.04.2021
Propozuesi: Qeveria
26.04.2021
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
11.08.2021
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit
03.06.2021
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
03.06.2021
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
15.06.2021
Shpallja e ligjit