Skupština Republike Kosovo

Sednica

The Assembly conducts its work according to a calendar, proposed by the Presidency, in consultation with the Government, Chairpersons of Parliamentary Groups and Chairpersons of Parliamentary Committees.

Plenary sessions of the Assembly are usually held twice a month and the plenary week begins on Thursday. Presidency of the Assembly determines the date and decides upon the agenda of the meeting of the Assembly.

Plenare 07 avgust 11.00
Agenda
Jashtëzakonshme 30 jul 11.00 Transkripti Zapisnici
Agenda
1 . Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.07/L-014 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.07/L-001 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020
2 . Drugo razmatranje Nacrt zakona br. 07/L-014 o dopuni i izmeni Zakona br.07/L-001 o budžetskim podelama budžeta Republike Kosova za 2020. god.