Nacrt zakon br.06/L-158 o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-094 o Predsedniku Republike Kosovo

26.04.2019
Predlagači: Grupi parlamentar
18.07.2019
Raspodela predloga zakona
Datum faze
Prvo razmatranje
Datum faze
Razmatranje predloga zakona u funkcionalnom odboru

Primedbe i predlozi koje su zainteresovane stranke podnele u pismenoj formi

Datum faze
Razmatranje predloga zakona u glavnim odborima
Datum faze
Pretres u odborima
Datum faze
Treće razmatranje

Predloženi amandmani

Datum faze
Usvajanje zakona u Skupštini
Datum faze
Osporavanje zakona u Ustavnom sudu
Datum faze
Osporavanje zakona od strane predsednika
Datum faze
Proglašenje zakona