Nacrt zakon br.06/L-164 o šumama

04.07.2019
Predlagači: Qeveria
Datum faze
Prvo razmatranje
Datum faze
Razmatranje predloga zakona u funkcionalnom odboru

Primedbe i predlozi koje su zainteresovane stranke podnele u pismenoj formi

Datum faze
Razmatranje predloga zakona u glavnim odborima
Datum faze
Pretres u odborima
Datum faze
Treće razmatranje

Predloženi amandmani

Datum faze
Usvajanje zakona u Skupštini
Datum faze
Osporavanje zakona u Ustavnom sudu
Datum faze
Osporavanje zakona od strane predsednika
Datum faze
Proglašenje zakona