Nacrt zakon br.06/L-161 o ratifikaciji Finansijskog Sporazuma za IPA 2018 između Kosova i Evropske Unije

28.06.2019
Predlagači: Qeveria
Datum faze
Prvo razmatranje
Datum faze
Razmatranje predloga zakona u funkcionalnom odboru

Primedbe i predlozi koje su zainteresovane stranke podnele u pismenoj formi

Datum faze
Razmatranje predloga zakona u glavnim odborima
22.08.2019
Drugo razmatranje
Usvojen
12.07.2019
Pretres u odborima
Datum faze
Treće razmatranje

Predloženi amandmani

Datum faze
Usvajanje zakona u Skupštini
Datum faze
Osporavanje zakona u Ustavnom sudu
Datum faze
Osporavanje zakona od strane predsednika
Datum faze
Proglašenje zakona