Skupština Republike Kosovo

Komisija za prava i interese zajednica

Komisija za prava, interese zajednica i povratak stalna je komisija. Komisija u okviru svog delokruga i odgovornosti, razmatra sva pitanja koja se nadovezuju sa pravima i interesima zajednica.

Kalendar aktivnosti komisije

ponedeljak, 10.00 24 februar 2020
Sala N10

Sednica komisije

Zapisnik

Prisutni: predsednica komisije- Miljana Nikolić, zamenici predsednice Duda Balje i Fetah Rudi, članovi: Ivan Todosijević, Zoran Mojsilović, Igor Simić, Miloš Perović, Fidan Brina-Jilta, Albert Kinolli, Etem Arifi, Veton Berisha, Adem Hodža, Rasim Selmanaj i Arbër Rexhaj

Odsutni: Elmi Reçica, Ljubinko Karadžić i Hajrullah Qeko.

Pozvani: predstavnici OEBS-a; Senad Karaahmetović i Anila Kadiu, Dafina Maxhuni KDI; Doruntina M. i Biondina Çanta, Skupština Republike Kosova; Pleurat Rudi EUSR; Rozafë Thaçi – QKSS, i Celal Iliaz, Direkcija za medije i odnose sa javnošću. Osoblje za podršku komisiji, koordinator - Nataša Prica-Tishma, pravni službenik- Drita Çarkaxhiu

Dnevni red

Sastav komisije

Natasha

Prica

Koordinatorka

038 200 10 602

044 380 464

Drita

Çarkaxhiu

Visoka zvanicnica oblasti

038 200 10 619

044 222 285

Dokumenti komisije

(Nema dokumenata)

DELOKRUG

Delokrug ove komisije obuhvata:

  • Razmatranje Nacrta zakona u pogledu prava i interesa zajednica;
  • Pravo na odlučivanje s većinom glasova svojih članova o Nacrtu zakona, u cilju pravilnog i pravičnog upućivanja prava i interesa zajednica. Jedno takvo izjavljivanje može se uputiti relevantnoj funkcionalnoj komisiji skupštine, ili samoj skupštini prema potrebi.
  • Pravo na predlaganje Nacrta zakona i ostalih sličnih mera u okviru odgovornosti skupštine, kada god vidi to neophodnim da se uputi kao zabrinutost zajednica.
  • -Pravo da uz zahtev jednog člana Predsedništva skupštine da se svaki Nacrt zakona prosledi na razmatranje komisiji za prava, interese zajednica i povratak. Komisija, sa većinom glasova članova, odlučuje da pruži preporuke za Nacrte zakona;
  • Pruža savetodavno mišljenje, uz zahtev Predsedništva skupštine, nekoj komisiji, ili grupi u sastavu od 10 (deset) poslanika skupštine, vezano za jedno pitanje;
  • Razmatra Nacrt budžeta i revidiranje budžeta relevantnog resornog ministarstva i preporučuje komisiji za budžet i transfere, razmatranje i usvajanje obuhvatajući i amandmane;
  • Nadzire primenu zakona njenog delokruga;
  • Razmatranje ostalih pitanja određenim ovim Pravilnikom i pitanja koja s posebnom odlukom skupštine se prepisuju ovoj komisiji;

U vršenju svoje funkcije, komisija sarađuje sa resornim ministarstvom finansija i transfera kao i sa ostalim budžetskim ministarstvima i organizacijama, od kojih i može zahtevati konkretne izveštaje i podatke, obuhvatajući i izveštavanje ministara ili ostalih odgovornih lica budžetskih organizacija, kada se to zahteva od strane komisije.