Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligji nr.07/L-014 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.07/L-001 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020

19.06.2020
Propozuesi: Qeveria
22.06.2020
Shpërndarja e projektligjit
08.07.2020
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
13.07.2020
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
01.01.0001
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
Data e fazës
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Data e fazës
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Shqyrtimi nga Komisionet
Data e fazës
Shqyrtimi i tretë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
Data e fazës
Sfidimi i Ligjit në Gjykatën Kushtetuese
Data e fazës
Shpallja e ligjit