Kuvendi i Republikës së Kosovës

Lista e institucioneve dhe agjencioneve të pavarura

 

 

Personat dhe adresat për kontakte:

AGJENCIA KOSOVARE  
PËR PRIVATIZIM


www.pak-ks.org

 

Arben LIMANI

Sekretar Ekezkutiv, Bordi i Drejtorëve  

Rr. Agim Ramadani Nr. 23, Prishtinë

Tel: +381 (38) 500 400 ext 2030

E-mail: [email protected] 

Web: http://www.pak-ks.org

 

 

AGJENCIA KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS 
Bordi Mbikëqyrës
Sekretariati Ekzekutiv
Komisioni për Kërkesa Pronësore                
Komisoni për Verfikim dhe Vendosje për Prona 

www.kpaonline.org       

Shkelzen Bajraktari
U.d. Udhëheqës i Njësitit për Informim
Tel. +383(0) 38 249 918 ext.111
Mob: +383(0) 44 194 122
Email: [email protected]

 

AGJENCIA KUNDËR
KORRUPSIONIT


www.akk-ks.org

 

Shaip HAVOLLI, DREJTOR
Tel.   +381(0) 38 518  987
Mob. + 383 (0) 44 505 063
Email: [email protected]
Rr. “Nazmi Gafurri “, nr. 31 Prishtina, 10000 Kosovo

 

AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE MEMORIALE TË KOSOVËS

Adnan ELSHANI
Tel.  +381(0)38 200 10 801
Mob: +383 44 303 803            
Email:[email protected]
Rr: “Zenel Salihu” Ish Gjykata Themelore - Prishtinë.

 

AGJENCIA SHTETËRORE PËR  MBROTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

www.amdp-rks.org

Jeton ARIFI,
DREJTOR
DEPARTAMENTI I FINANCAVE/  SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME
Tel. +381(0)38 200 62  961
Mob.+ 383 (0) 44  254  785
Email: [email protected]

 

AUTORITETI RREGULLATIV I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS

www.arh-ks.org

Jeton ISUFI,
U.D KRYESUES I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS
Tel. + 381 (0) 38 220 040 ext.116 
Mob.+  383 (0)  44  810  994
Email: [email protected]

 

 

AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL

www.caa-ks.org

Shqipe KRASNIQI SELISHTA,                       ZYRTAR KRYESOR FINANCIAR

Tel.+381(0)38 248 629 lok. 116
Email: [email protected]

 

 

AVOKATI I POPULLIT

www.ombudspersonkosovo.org

 

Arta IBRAHIMI,
Shefe e Kabinetit
Email:[email protected]
Tel.+381(0)38 223 783
Mob. +383(0) 44 410 042

 

 

 

AUTORITETI RREGULLATIV
PËR KOMUNIKIME
ELEKTRONIKE -POSTARE


www.arkep-rks.org

Irena MAHMUTI-BRYMA
Sekretare e Zyrës se Kryetarit të Bordit
Tel: +381 (0) 38 212 345
Rr."Mujo Ulqinaku" nr. 7,

10000, Prishtina/Kosova
Email: [email protected]

 

AGJENCIA PËR 
MBROTJEN  E MJEDISIT

 

BANKA QENDRORE
E KOSOVËS


www.bqk-kos.org

Bujar MEKA, 
Sekretar i Bordit të Bankës Qendrore
Tel.+381(0)38 222 055 ext:316 
Email: [email protected]                

Rr." Garbaldi", nr.33

BORDI I RTK-SË

www.rtklive.com

Albana Klinaku
Administratore e Bordit të RTK-së
Tel.:  038 242 273 ext.121
+383(0) 45  243 953
[email protected]

 

 

BORDI PËR ANKESA
I MEDIAVE


www.kpm-ks.org

Abdyl HYSENI,
KRYETAR I BORDIT
Tel. +381 (0) 38 245 031
Mob. 049 732 275
Email: [email protected]

KËSHILLI PËR NDIHMË
JURIDIKE FALAS


www.knj-rks.org

Daut MORINA ,
Drejtor i Administratës Qendrore
Tel. +381(0)38 200 18 943
Email: [email protected]
Rr."Zenel Salihu" nr 30, Prishtinë

 

KËSHILLI I KOSOVËS PËR
TRASHËGIMI KULTURORE

www.kktk.rksgov.net

Isuf KOCI,
U.d. i udhëheqësit ekzekutiv
Tel. +381 (0) 38-200-10-932;
+381 (0) 38-200-10-937;
Mob. + 383 (0) 44 668  476
Email: [email protected][email protected]

 

KOMISIONI I PAVARUR
PËR MEDIA


www.kpm-ks.org

Arsim Dreshaj, 
ZYRTAR I LARTË PËR MARDHËNIE ME PUBLIKUN
Tel. + 381(0)38 245  031
Mob.+ 386 (0) 49 732 474
Email: [email protected] 

 

KOMISIONI RREGULLATIV
I PROKURIMIT


www.krpp.rks-gov.net

Pranvera KRASNIQI,
ZYRTARE E LARTË PËR PERSONEL
Tel. +381(0)38 213 797
Lok: 100 – 31
Email: [email protected]

 

KOMISIONI I PAVARUR
PËR MINIERA DHE
MINERALE


www.kosovo-mining.org

Shukrije RASHITI,
Zyrtare Administrative,
Tel.   +381 (0) 240 252 ext 231
Mob.  +383 (0) 44 102 868
Email: [email protected]-mining.org

 

KOMISIONI KOSOVAR I KONKURENCËS

www.akk.rks-gov.net

Avdyl KRASNIQI,
SEKRETAR
Tel.  +381(0) 38 10 929
Mob.+383 (0) 44 170 755

 

KËSHILLI KOMBËTAR
I SHKENCËS

 

KOMISIONI QENDROR
I ZGJEDHJEVE


www.kqz-ks.org

Enisa BASHA,
ASISTENTE E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
Tel.+381(0) 38 211  337
Lokal : 81 001

 

KËSHILLI  I  PAVARUR
MBIKQYRËS PËR SHËRBIMIN
CIVIL TË KOSOVËS


www.kpmshc.rks-gov.net

Miran ZENELI,
DREJTOR EKZEKUTIV I SEKRETARIATIT TË KËSHILLIT TË PAVARUR MBIKQYRËS PËR SHËRBIMIN CIVIL TË KOSOVËS

Tel.  +381(0)38 212 040
Mob. +383 (0) 44 366 973
Email:[email protected]

 

ORGANI SHQYRTUES
I PROKURIMIT -PUBLIK


[email protected]

Arta BERISHA,
MENAXHERE E PERSONELIT

Tel fix.+381(0)38 212 360
 Lokal : 10 927
Email: [email protected]
Rr. "Migjeni" ish-Ndërtesa e Bankës së Lubjanës, kati -V-të.

 

TRUSTI I KURSIMEVE PENSIONALE

www.trusti.org

Agron KRASNIQI,
ZËVENDËSDREJTOR
Tel. +381(0)38 600-025
Email: [email protected]

 

 

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT

www.oag-rks.org

Qendresa MULAJ,
KABININETI I AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM

Tel. + 381 (0)38 60 60 04 ext: 10 12
Mob. + 383 (0)45 109 000
Rr. Musine Kokalari, 87 - 10000 Prishtina, Kosova

 

ZYRA E RREGULLATORIT
PËR ENERGJI


www.ero-ks.org

Adelina MURTEZAJI BAJRAMI,
ZYRTARE PËR MARDHËNIE ME PUBLIKUN

Tel.+381(0)38 247 615  ext.101
Email: [email protected]

 

AUTORITETI  RREGULLATOR PËR SHËRBIMET E UJIT

www.arru-rks.org

Lule ALIU,
ZYRTARE PËR MARDHËNIE ME PUBLIKUN
Tel.+  381(0)38 249 165 ext.101
Mob.+383 (0) 44 384 857

 

KOMISIONI SHQYRTUES 
I  AUTORITETIT
RREGULLATOR PËR
SHËRBIMET E UJIT

www.arru-rks.org

Arsim RASHITI, 
KRYESUES I KOMISIONIT SHQYRTUES TË AUTORITETIT RREGULLATOR PËR SHËRBIMET E UJIT
Tel. +381(0) 38 245 031 
Mob. + 383 (0) 44 987 870 
Email:[email protected] 

 

KOMISIONI PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS

www.md-ks.org

Elbasan DERVISHAJ,
SEKRETAR
Tel. +381 (0) 38 200 18 233
Email: [email protected]

 

KOSTT- OPERATOR SISTEMI TRANSMISIONI DHE TREGU

www.kostt.com

Visar HOXHA, SEKRETAR I KOMPANISË
Tel.fix +381 (0) 038 501 301 169
Mob.+383 (0)44 308 830
Email : [email protected]

 

 

 

 

                         INSTITUCIONE TË TJERA

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS

www.kgjk-ks.org

Astrit HOTI, 
DREJTORIT TË DEPARTAMENTIT LIGJOR
Tel. +  381 (0) 200 17 436 
Mob.+ 383 (0) 44 365 547
Email: [email protected]

 

AKADEMIA E DREJTËSISË

www.ad.rks-gov.net

Fitore ZARIQI
ZYRTARE PËR PËRFAQËSIM DHE EKZEKUTIM
Tel: +381(0) 200 18 660
Mob:+383(0)44 483 096
Email: [email protected]
Rr.“Muharrem Fejza” Prishtinë

 

GJYKATA KUSHTETUESE
E KOSOVËS


www.gjk-ks.org

Tel. +381(0) 38 220 103

KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS

www.psh-ks.net

Lindita MEMETI,
ADMINSTRATORE
Tel. + 381 (0) 38 200 18 820
Mob.+383 (0) 44 816 400
Email: [email protected]