Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike, është komision funksional, i cili, me theks të veçantë mbikëqyrë ligjshmërinë e shpenzimeve të parasë publike, në bazë të raporteve dhe pasqyrave vjetore dhe periodike të audituara si dhe raportet e auditimit të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

(Nuk ka aktivitete)

Përbërja e komisionit

Stafi mbështetës i komisionit

(Nuk ka staf mbështetës)

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)