Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, është komision funksional, i cili në kuadër të fushëveprimit dhe përgjegjësive, i shqyrton të gjitha çështjet që lidhen me shëndetësinë, me punën dhe me mirëqenien sociale.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

Përbërja e komisionit

Dokumentet e komisionit