Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Marte, 22.05.2018 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e mbajtura me datë 02.05.2018 dhe 16.05.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e Autoritetit të Aviacionit Civil për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e Organit Shqyrtues të Prokurimit për vitin 2017;
5. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Përformncës për "Menaxhimi dhe shfrytëzueshmëria e aplikacionit e-Pasuria";
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali