Komisioni për Buxhet dhe Financa

 • E Hënë, 25.06.2018 11:30
 • Dëgjim publik Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës

1. Dëgjimi publik për Projektligjin nr.06/L-072 për Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare.

 

 • E Mërkure, 20.06.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Qarkores se pare buxhetore 2019/01 të Kuvendit të Kosovës.
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar i Komisionit Pavarur për Media për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar i Komisionit Pavarur për Miniera dhe Minerale për vitin 2017;
5. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar i Autoritetit Rregullativ për Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2017;
6. Shqyrtimi i Projekt-kodin nr. 06/L-006 i Drejtësisë për të Mitur dhe amendamentet e Komisionit për Legjislacion, Mandate,Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-042 për Gjak dhe Përbërës të Gjakut dhe amendamentet e Komisionit funksional për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale;
8. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe dhe amendamentet e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
9. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-038 për Shërbimet Postare dhe amendamentet e komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim rajonal;
10. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës dhe amendamentet e Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport,Inovacion dhe Ndërmarrësi;
11. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06 /L-010 për Noterinë dhe amendamentet e Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
12. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 24.05.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhje e mbajtur e Komisionit, dt. 8.05.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik për vitin 2017;
5. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiare të Akademisë së Drejtësisë për vitin 2017;
6. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 06/L-009 për Ndërmjetësim dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit;
7. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 06/L-027 për Miniera dhe minerale dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
8. Të ndryshme;

 

 • E Mërkure, 16.05.2018 11:15
 • Takim konsultativ Salla: C 203
 •  

Takim konsultativ i Grupit Punues të Komisionit për Buxhet dhe Financa me akterët relevantë, për Çështjen e Kartonit të Gjelbërt.

 • E Marte, 08.05.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, dt. 11 dhe 24 prill 2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-072 për Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-042 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-044 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-029 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave;
6. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-043 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-037 për Tatimin në Vlerën e Shtuar;
7. Takimi me Doganat e Kosovës dhe Administratën Tatimore të Kosovës, në kuadër të procesit të monitorimit të realizimin e planit të të hyrave, për tremujorin e parë të vitit 2018;
8. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 06/L-034 për Mbrotjen e Konsumatorëve dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
9. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 06/L-009 për Ndërmjetësim dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit;
10. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  Formular për Raportim Vjetor Financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Udhëzimet për plotësimin e formularit për raportim vjetor financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Vilson Ukaj Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 648; 044 372 915