Komisioni për Buxhet dhe Financa

 • E Mërkure, 28.03.2018 11:00
 • Mbledhja e përbashkët e Komisioneve Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

1. Raportim i Ministrit të Financave, z. Bedri Hamaz, lidhur me Shpenzimet e Paparashikuara për vitin 2018.

 

 • E Mërkure, 14.03.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 7.03.2018;
3. Shqyrtimi i rekomandimeve të grupit punues rreth pagave të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Mbikëqyrjen e Financave Publike;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-021 për Pajisjet nën Presion dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
6. Miratimi i Raportit me rekomandime lidhur me Projektligjin nr.06/L-023 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-115 dhe me Ligjin nr. 05/L-080;
7. Shqyrtimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitet 2019-2021;
8. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 07.03.2018 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 23.02.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-063 për ratifikimin e Marrëveshjes për Hua ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për Projektin e Autostradës Kijevë-Zahaq;
4. Shqyrtimi i Buxhetit të Komunës së Suharekës për vitin 2018;
5. Shqyrtimi i Buxhetit të Komunës së Kamenicës për vitin 2018;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rural;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Premte, 23.02.2018 15:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

R e n d i i d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 07.02.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime të Grupit Punues të Komisionit, lidhur me Projektligjin nr.06/L-023 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-115 dhe me Ligjin nr.05/L-080;
4. Miratimi i Raportit me rekomandime për Projektligjin nr. 06/L-015 mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 07.02.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 24.01.2018;
3. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar të KOSTT SH.A. për vitin 2016;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-014 për Infrastrukturën Kritike, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-214, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rural;
7. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime të Grupit Punues të Komisionit, lidhur me Projektligjin nr. 06/L-015 mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale;
8. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  Formular për Raportim Vjetor Financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Udhëzimet për plotësimin e formularit për raportim vjetor financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Vilson Ukaj Pozita: Koordinator Email-i: vilson.ukaj@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: sabrije.iseini@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: luljete.o.krasniqi@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: dashurije.canolli@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 648; 044 372 915