Skupština Republike Kosovo

Skupština usvojila Rezoluciju o potvrdjivanju volje naroda...

17.11.2005
SKUPÅ TINA KOSOVA

Priština, 17. novembar 2005.

• Bazirajući se na Povelju Organizacije ujedinjenih nacija o pravu naroda za samoopredeljenjem i ostala medjunarodna akta;
• Imajući u vidu legitimnu aspiraciju naroda Kosova da živi u slobodi i u miru sa drugim narodima;
• Bazirajući se na istorijske, pravne i ustavne razvoje Kosova, izražene na Bunjajskoj konferenciji (1943-44), Ustavnoj deklaraciji od 02. jula 1990. godine, na Referendumu iz 1991. godine, kao i u Rezoluciji SkupÅ¡tine Kosova o Kosovu nezavisnoj i suverenoj državi iz 1991. godine;
• Bazirajući se na dugoročnu borbu naroda Kosova za slobodu i nezavisnost;
• Bazirajući se na opÅ¡ti otpor protiv okupacije i na oružanu borbu Oslobodilačke vojske Kosova;
• Potvrdjujući garantiranje za zaÅ¡titu prava svih zajednica na Kosovu prema medjunarodnim standardima;
• Bazirajući se na programe političkih stranaka o političkom statusu Kosova;
• Visoko ceneći intervenciju NATO-a na Kosovu radi zaustavljanja genocida i etničkog čiÅ¡ćenja na Kosovu od strane Srbije, kao i medjunarodnu pomoć datoj Kosovu; SkupÅ¡tina Kosova donosi ovu:

REZOLUCIJU O PONOVNOM POTVRDJIVANJU POLITIÈKE VOLJE NARODA KOSOVA O KOSOVU NEZAVISNOJ I SUVERENOJ DRŽAVI

1. Skupština Kosova ponovno potvrdjuje volju naroda Kosova o Kosovu nezavisnoj i suverenoj državi;
2. SkupÅ¡tina Kosova garantuje ponovno potvrdjivanje političke volje naroda Kosova o nezavisnosti putem Referenduma;
3. Skupština Kosova preuzima obavezu da donese Ustav Kosova, u skladu sa standardima Evropske zajednice;
4. SkupÅ¡tina Kosova traži medjunarodno priznavanje Kosova, suverenom i nezavisnom državom, od Organizacije ujedinjenih nacija, Sjedinjenih Američkih Država, Evropske zajednice i od drugih zemalja;
5. Skupština Kosova izražava spremnost da ratifikuje sve konvencije i sva priznata medjunarodna akta, o ljudskim pravima i o pravima zajednica, koja proizilaze iz Organizacije ujedinjenih nacija, Evropske zajednice, Saveta Evrope i Organizacje za bezbednost i evropsku saradnju;
6. Skupština Kosova preuzima na sebe poštovanje i garantiranje ljudskih prava i sloboda za gradjane Kosova i prava manjinskih zajednica, u potpunoj skladnosti sa medjunarodnim standardima;
7. SkupÅ¡tina Kosova se zalaže da se Kosovo integriÅ¡e u evro-atlanske strukture, rado prihvatajući njihovo dalje angažovanje na Kosovu i zalaže se za dobre odnose sa susednim zemljama i doprinos stabilnosti regiona;
8. Skupština Kosova garantuje teritorijalnu celovitost Kosova i nepovredivost njegovih granica;
9. SkupÅ¡tina Kosova potvrdjuje da se o volji naroda Kosova o nezavisnosti ne pregovara; 10. SkupÅ¡tina Kosova, podržavajući Delegaciju Kosova, pratiće celukupan proces njenog rada i svaka odluka o budućnosti Kosova će se ratifikovati u SkupÅ¡tini ili kroz Referendum. Ova Rezolucija predstavlja pravnu i političku platformu Delegacije Kosova o nezavisnosti Kosova.