Zakoni po imenu

04/L-002Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-010 o beležništvu

Napomena: Proglašen u skladu sa èlanom 80.5. Ustava Republike Kosovo, 08.08.2011. godine

Odobreni od Skupštine:
21.07.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
08.08.2011