Zakoni po imenu

2010/03-L-111Download (PDF)

Zakon o pravima i odgovornostima poslanika

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 04.06.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-029-2010, dana 05.07.2010.

Ustavni Sud Republike Kosova Presudom br. KO 119/10 od 8. novembra 2011. god odluèio da èlan 14, stav 1.6, èlan 22, èlan 24, èlan 25 i èlan 27 Zakona o pravima i odgovornostima poslanika Br. 03/L-111, od 4 juna 2010 god. su nevažeæi.

Odobreni od Skupštine:
04.06.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
05.07.2010