Zakoni po imenu

2008/03-L-019Download (PDF)

Zakon o profesionalnom osposobljavanju, prekvalifikovanju i zapošljavanju osoba sa ogranièenim sposobnostima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 18. 12. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosova br. DL-084-2008, dana 07.01.2009.

Odobreni od Skupštine:
18.12.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
07.01.2009