Zakoni po imenu

2008/03-L-079Download (PDF)

Zakon o Izmenama i Dopunama Uredbe UNMIK-A 2006/50 o Rešavanju Zahteva koji se Odnose na Privatnu Nepokretnu Imovinu, Ukljuèujuæi PoljoprivrednuiI Komercijalnu Imovinu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 13. 06. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-031-2008, dana 15.06.2008.

Odobreni od Skupštine:
13.06.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.06.2008