Zakoni po imenu

2008/03-L065Download (PDF)

Zakon o integrisanom upravlanju i kontrolli državne granice

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 21. 05. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-021-2008, dana 15.06.2008.

Odobreni od Skupštine:
21.05.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.06.2008