Zakoni po imenu

05/L-116Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona 04/L-101 o Penzijskim Fondovima Kosova, izmenjen i dopunjen zakonom 04/L-115 i zakonom 04/L-168

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 23.12.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-003-2017, Dana 06.01.2017

Odobreni od Skupštine:
23.12.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
06.01.2017