Zakoni po imenu

05/L-028Download (PDF)

Zakon o porezu na lične dohotke

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 22.07.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-020-2015, Dana 07.08.2015

Odobreni od Skupštine:
22.07.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
07.08.2015