Zakoni po imenu

04/L-246Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-033 o Posebnoj Komori Vrhovnog Suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 14.03.2014, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-008-2014, Dana 26.03.2014

Odobreni od Skupštine:
14.03.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
26.03.2014