Zakoni po imenu

04/L-201Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 04-L-165 o budžetu Republike Kosova za 2013 godinu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 25.07.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-49-2013, Dana 12.09.2013

Odobreni od Skupštine:
25.07.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
12.09.2013