Parlamentarna Kontrola

Plenarna sednica, nastavak

Četvrtak, 30.05.2019 10:00
Dnevni red

I. Nedovršena tačke sa plenarne sednice održane 16 i 20 maja 2019. godine:

1. Glasanje za formiranje Državne komisije za osnivanju Tribunala o počinjenom srpskom genocidu na Kosovu,

2. Odluka o izgradnju Muzeja genocida, kod bivše Fabrike cigala,

3. Odluka o izgradnji Memorijala proterivanja, kod Železničke stanice u Prištini,

4. Utvrđivanje datuma genocida.

II. Razmatranje Predlog amandmana br. 26. Ustava Republike Kosovo, predložen od 80. Poslanika Skupštine.

III. Nedovršene tačke sa plenarne sednicu održane 7 mart 2019. god:

1. Drugo glasanje Nacrt zakona o porezu na lične dohotke,

2. Drugo glasanje Nacrt zakona o porezu na prihode korporacija,

3. Glasanje Godišnjeg izveštaja Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova za 2017.godinu.,

4. Glasanje Izveštaja Komisije za budžet i finansije u vezi nadgledanja primene Zakona o bankama, mikro-finansijskim institucijama i nebankarskim financijskim institucijama,

5. Glasanje Izveštaja Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije u vezi nadgledanja primene Zakona o zaštiti od diskriminacije,

6. Glasanje Izveštaja revizije godišnjih finansijskih pregleda Ministarstva kulture, omladine i sporta za 2017. godinu,

7. Glasanje Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2017. godine,

8. Glasanje za Imenovanje 7 (sedam) članova u Kosovskom savetu za kulturno nasleđe,

9. Glasanje za Razrešenje jednog (1) člana Borda Regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih komuniciranja,

10. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi neuspeha i skandala spoljne politike Republike Kosovo,

11. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi angažovanja Predsednika Kosova u uključivanju "razmene teritorija" ili "korigovanja granica" u dijalogu između Kosova i Srbije,

12. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi sa neuspesima vladajuće koalicije koji su kulminirali zbog ne liberalizacije viza,

13. Glasanje u načelu Nacrta zakona o javnom prenosniku Kosova,

14. Glasanje u načelu Nacrta zakona o peticijama,

15. Glasanje u načelu Nacrta zakona za zaštiti od buke,

16. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona br.05/L-010 o Kosovskoj Agenciji za uporedjivanje i verifikaciju imovine,

17. Glasanje u načelu Nacrta zakona o porezu na dodatu vrednost,

18. Glasanje u načelu N/zakona o lustraciji figura visokih službenika u Javnim Institucijama i izabranih,

19. Glasanje o preporukama od parlamentarne debate o slučaju seksualnog uznemiravanja i silovanja, nezakonitog abortusa maloletnice i institucionalnoj odgovornosti Vlade Kosova,

20. Drugo glasanje N/zakona o Specijalizovanom veću Vrhovnog suda u vezi pitanja Kosovke agencije za privatizaciju,

21. Drugo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.2004/22 o kinematografiji,

22. Drugo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.04/L-065 o autorskim pravima i srodnim pravima,

23. Drugo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.04/L-097 o bibliotekama,

24. Drugo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku Republike Kosova,

25. Drugo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.05/L-042 o regulisanju usluga vode,

26. Glasanje u načelu N/ zakonika o krivičnom postupku,

27. Glasanje u načelu N/zakona o izmeni i dopuni Zakona o ličnoj karti,

28. Glasanje u načelu N/zakona o izvršenju krivičnih sankcija,

29. Glasanje u načelu N/zakona o dijaspori,

30. Glasanje u načelu N/zakona o rada,

31. Glasanje u načelu N/zakona o javnoj svojini,

32. Prvo razmatranje N/zakona o jakim alkoholnim pićima,

33. Glasanje u načelu N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.04/L-061 o prodaji stanova za koje postoji stanarsko pravo, izmenjen i dopunjen zakonom br.04/L-247,

34. Glasanje Predlog-rezolucije sa Interpelacije premijera Republike Kosovo, Ramush Haradinaj, na zahtev PG PSD, u vezi ne utvrđivanja i povećanja minimalne plate u Republici Kosovo,

35. Glasanje preporukama sa Interpelacija ministra za ekonomski razvoj g. Valdrin Lluka, na zahtev predsednika PG- PSD g. Dardan Sejdiu, uz podršku 11 poslanika, u vezi osnivanja Novog energetskog preduzeća Kosova A.D./NKEC.

IV. Nedovršene tačke sa plenarne sednice održane 30. januara 2019. god:

1. Glasanje N/zakona o ratifikaciji za Dodatni Protokol 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Centralno Evropskom Sporazumu o slobodnoj trgovini,

2. Glasanje u načelu Nacrta zakona za izmene i dopune zakona br.02/L-88 o kulturno nasleđe,

3. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br.03/L-064 o službenim praznicima u Republici Kosovo,

4. Glasanje u načelu N/zakona o visokom obrazovanju Republike Kosova.

V. Nedovršene tačke sa plenarne sednice održane 28. februara 2019. god:

1. Drugo glasanje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br.05/L-132 o vozilima,

2. Drugo glasanje Nacrta zakona o rudnicima i mineralima,

3. Drugo glasanje Nacrta - poslovnika Skupštine Republike Kosova,

4. Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 02/L-31 o verskoj slobodi na Kosovu,

5. Glasanje u drugoj rundi za izbor šest (6) članova Saveta za besplatnu pravnu pomoć,

6. - Formiranje komisije ad hoc za izbor kandidata za dva (2) članova Odbora Radio-televizije Kosova,

- Formiranje komisije ad hoc za izbor kandidata za tri (3) članova Odbora Radio-televizije Kosova,

- Formiranje ad hoc komisije za izbor kandidata za dva (2) člana Nezavisne komisije za nadzor civilne službe Kosova, iz redova ne većinskih zajednica,

- Formiranje ad hoc komisije za izbor kandidata za jednog (1) člana Nezavisne komisije za medije, iz redova drugih ne većinskih zajednica.

VI. Nedovršena tačka sa vanredne sednice održane 12. marta 2019. godine:

1. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata o odluci Vlade Republike Kosovo za izdvajanje finansijskih sredstava iz nepredviđenih troškova.

VII. Nedovršena tačka sa vanredne sednice održane 13. marta 2019. godine:

1. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi sa blokiranjem Centralne izborne komisije od strane Predsednika.

VIII. Nedovršena tačka sa vanredne sednice održane 28. marta 2019. godine:

5. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata o nastaloj situaciji u obrazovanju, nakon odluke USONK-a za odbijanje naknade izgubljenih časova, tokom 3 nedelje.

IX. Nedovršena tačka sa vanredne sednice održane 11. aprila 2019. godine:

6. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi napuštanja zemlje od omladine, kao najveći rizik koji preti zemlji od posleratnog perioda.

X. Nedovršena tačke sa plenarne sednice održane 12. aprila 2019. godine:

1. Razmatranje Predlog -programa rada Skupštine Republike Kosovo za 2019. godinu,

2. Drugo razmatranje N/zakona br.06/L-081 o pristupu javnim dokumentima,

3. Glasanje Predlog - rezolucije od parlamentarne debata, na zahtev poslanice Teuta Haxhiu, podržan od 9. (devet) poslanika- potpisnika za održavanje parlamentarne rasprave o pravima penzionera platiša doprinosa,

4. Glasanje Predlog - Rezolucije od parlamentarne debata, na zahtev poslanika Faton Topalli o neizvršenju Presude Ustavnog suda Republike Kosovo,

5. Glasanje Izveštaj Parlamentarne istražne komisije u vezi sa troškovima za lobiranje od strane Predsednika i Vlade Republike Kosova,

6. Izbor članova borda Javnog preduzeća operator sistema, transmisije i tržišta -"KOSTT" sh. a.,

7. Zahtev Parlamentarne Anketne Komisije vezano za troškove lobiranja od strane Predsedništva i Vlade Republike Kosova, za nadoknadu članova ove Komisije,

8. Predlog PG SL za imenovanje drugog zamenika predsednika Ad hoc komisije za izradu Zakonika o regulisanju i menadžiranju penzija i beneficija socijalnog osiguranja i predlog PG PSD za zamenu poslanika u parlamentarnim komisijama.

ZapisnikTranskript

Elektronsko glasanje

Tačka 2
Tačka 13
Tačka 15
Tačka 16
Tačka 17
Tačka 18
Tačka 20
Tačka 21
Tačka 22
Tačka 23
Tačka 24
Tačka 25
Tačka 26
Tačka 28
Tačka 29
Tačka 31
Tačka 32
Tačka 33
Tačka 34