Transkripti

  Plenarne sednica - Nastavak

  Četvrtak, 28.02.2019 10:00
  Dnevni red

  I. Nedovršene tačke sa prethodnih sednica

  1. Drugo glasanje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-132 o vozilima,

  2. Drugo glasanje Nacrta zakona o rudnicima i mineralima,

  3. Drugo razmatranje Nacrta - poslovnika Skupštine Republike Kosova,

  4. Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 02/L-31 o verskoj slobodi na Kosovu,

  5. Drugo razmatranje N/zakona o davanju na korišćenje i o razmeni Opštinske nepokretne imovine,

  6. Drugo razmatranje N/zakona za izmenu i dopunu zakona br. 05/L-090 o sponzorstvu u oblasti kulture, mladih i sporta,

  7. Drugo razmatranje N/zakona za izmenu i dopunu zakona br. 2003/24 o sportu i zakona br. 04/L-075 izmenjenog i dopunjenog zakonom br. 2003/24 o sportu,

  8. Drugo razmatranje N/zakona za izmenu i dopunu zakona br. 05/L-075 o prevenciji i sankciji nasilja i negativnih pojava na sportskim događajima,

  9. Drugo razmatranje N/zakona o porezu na lične dohotke,

  10. Drugo razmatranje N/zakona o porezu na prihode korporacija,

  11. Drugo razmatranje Nacrt zakona o statusu albanskih obrazovnih radnika Republike Kosovo od školske 1990-91 do 1998-99 godine,

  12. Drugo razmatranje Nacrta zakona o tužilački savet Kosova,

  13. Formiranje ad hoc Komisije za izbor kandidata za člana Nezavisnog nadzornog saveta civilne službe Kosova,

  14. Glasanje Godišnjeg izveštaja Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova za 2017.godinu.,

  15. Glasanje Izveštaja Komisije za budžet i finansije u vezi nadgledanja primene Zakona o bankama, mikro-finansijskim institucijama i nebankarskim financijskim institucijama,

  16. Glasanje Izveštaja Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije u vezi nadgledanja primene Zakona o zaštiti od diskriminacije,

  17. Glasanje Izveštaja revizije godišnjih finansijskih pregleda Ministarstva kulture, omladine i sporta za 2017. godinu,

  18. Glasanje Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2017. godine,

  19. Imenovanje 7 (sedam) članova u Kosovskom savetu za kulturno nasleđe,

  20. Razrešenje jednog (1) člana Borda Regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih komuniciranja,

  21. Izbor predsedavajućeg Odbora Kancelarije regulatora energije,

  22. Izbor jednog (1) člana Odbora Radio Televizije Kosova,

  23. Izbor jednog (1) člana Borda Radio Televizije Kosova,

  24. Izbor jednog (1) člana Nezavisne komisije za medije,

  25. Izbor članova Odbora za besplatnu pravnu pomoć,

  26. Imenovanje članova Komisije za državnu pomoć,

  27. Imenovanje Predsedavajućeg i jednog (1) člana Odbora Kosovske Agencije za privatizaciju,

  28. Imenovanje direktora i zamenika direktora Izvršnog sekretarijata Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine,

  29. Glasanje za formiranje Parlamentarne anketne komisije o stanju u PTK i Vala,

  30. Razmatranje zahteva Fonda penzijske štednje Kosova za usvajanje godišnje takse za 2019. god,

  31. Glasanje predsedavajućeg u Komisiji za nadgledanje Kosovske agencije za inteligenciju, na zahtev PG SDS-a,

  32. Formiranje komisije Ad-hoc za izbor kandidata za dva (2) članove Odbora Radio-televizije Kosova.

   

  II. Nedovršene tačke sa plenarne sednice, održane 30. 01. 2019. god.:

  1. Glasanje N/zakona o ratifikaciji za Dodatni Protokol 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Centralno Evropskom Sporazumu o slobodnoj trgovini,

  2. Glasanje odluke Predsednika Republike Kosova o vraćanju Zakona br. 06/L-043 o slobodi udruživanja u nevladinim organizacijama,

  3. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi neuspeha i skandala spoljne politike Republike Kosovo,

  4. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi angažovanja Predsednika Kosova u uključivanju “razmene teritorija” ili “korigovanja granica” u dijalogu između Kosova i Srbije,

  5. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi sa neuspesima vladajuće koalicije koji su kulminirali zbog ne liberalizacije viza,

  6. Glasanje u načelu Nacrta zakona o javnom prenosniku Kosova,

  7. Glasanje u načelu Nacrta zakona za izmene i dopune zakona br.02/L-88 o kulturno nasleđe,

  8. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br.03/L-064 o službenim praznicima u Republici Kosovo,

  9. Glasanje u načelu Nacrta zakona o peticijama,

  10. Glasanje u načelu Nacrta zakona za zaštiti od buke,

  11. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona br.05/L-010 o Kosovskoj Agenciji za uporedjivanje i verifikaciju imovine,

  12. Glasanje u načelu N/zakona o porezu na dodatu vrednost,

  13. Glasanje u načelu N/zakona o visokom obrazovanju Republike Kosova,

  14. Glasanje u načelu N/zakona o lustraciji figura visokih službenika u Javnim Institucijama i izabranih.

   

  III. Nedovršena tačka sa vanredne sednice, održane 08. 02. 2019. god.:

  1. Glasanje o preporukama od parlamentarne debate o slučaju seksualnog uznemiravanja i silovanja, nezakonitog abortusa maloletnice i institucionalnoj odgovornosti Vlade Kosova.

  Transkript