Transkripti

  Plenarna sednica - Nastavak

  Petak, 21.12.2018 13:00
  Dnevni red


  I. Nedovršene tačka sa vanredne sednicu održane 22 novembar 2018. god:

  1. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi neuspeha i skandala spoljne politike Republike Kosovo.

  II. Nedovršene tačke sa plenarne sednicu održane 13. septembra, 18. 31. oktobar, 2, 7 i
  23 novembar 2018. god:

  1. Glasanje u načelu Nacrta zakona o javnom prenosniku Kosova,
  2. Glasanje u načelu Nacrta zakona za izmene i dopune zakona br.02/L-88 o kulturno nasleđe,
  3. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br.03/L-064 o službenim praznicima u Republici Kosovo,
  4. Drugo glasanje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br.04/L-036 o zvaničnim statistikama Republike Kosova,
  5. Drugo glasanje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br.05/L-132 o vozilima,
  6. Drugo glasanje Nacrta zakona br.06/L-067 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-063 o železnicama Kosova,
  7. Drugo glasanje Nacrta zakona br.06/L-038 o poštanskim uslugama,
  8. Drugo glasanje Nacrta zakona o rudnicima i mineralima,
  9. Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 02/L-31 o verskoj slobodi na Kosovu,
  10. Glasanje Godišnjeg izveštaja Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova za 2017.godinu.,
  11. Glasanje za imenovanje 7 (sedam) članova u Kosovskom savetu za kulturno nasleđe,
  12. Glasanje za razrešenje g. Shqiprim Pula sa funkcije člana Borda Regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih komuniciranja,
  13. Glasanje Predlog rezolucije sa parlamentarne debate o dijalogu sa Srbijom,
  14. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi angažovanja Predsednika Kosova u uključivanju "razmene teritorija" ili "korigovanja granica" u dijalogu između Kosova i Srbije,
  15. Glasanje za Imenovanje predsedavajućeg Odbora Kancelarije regulatora energije,
  16. Glasanje Godišnjeg izveštaja o reviziji godišnjih finansijskih pregleda Autobuske stanice u Prištini za 2017. godinu,
  17. Glasanje Izveštaja Komisije za budžet i finansije u vezi nadgledanja primene Zakona o bankama, mikro-finansijskim institucijama i nebankarskim financijskim institucijama,
  18. Glasanje Izveštaja Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije u vezi nadgledanja primene Zakona o zaštiti od diskriminacije,
  19. Glasanje Godišnjeg izveštaja Nezavisne Komisije za medije za 2017. godinu,
  20. Glasanje preporuka Komisije za nadgledanje javnih finansija u vezi Godišnjeg izveštaja revizije za 2017.godinu,
  21. Glasanje za formiranje Parlamentarne anketne komisije o stanju u PTK i Vala,
  22. Glasanje predsedavajućeg u Komisiji za nadgledanje Kosovske agencije za inteligenciju, na zahtev PG SDS-a.

   

  III. Nedovršene tačke sa plenarne sednicu održane 23 novembar 2018. god:

  1. Vreme za izjave van dnevnog reda,

  2. Vreme za parlamentarna pitanja,

  3. Drugo razmatranje Nacrta - poslovnika Skupštine Republike Kosova,

  4. Interpelacija Ministra za rad i socijalna pitanja Skender Reçica, na zahtev poslanika Faton Topalli, podržan od 11 poslanika PG PSD, u vezi smrti i povreda radnika na radnim mestima,

  5. Glasanje u načelu Nacrta zakona o peticijama,

  6. Glasanje u načelu Nacrta zakona za zaštiti od buke,

  7. Glasanje u načelu Nacrta zakona o uspostavljanju nacionalne infrastrukture za prostornu informaciju u Republici Kosovo,

  8. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona br.05/L-010 o Kosovskoj Agenciji za uporedjivanje i verifikaciju imovine,

  9. Formiranje ad hoc Komisije za izbor kandidata za člana Nezavisnog nadzornog saveta civilne službe Kosova,

  10. Izbor (1) jednog člana Odbora Radio Televizije Kosova.


  IV. Nedovršene tačka sa vanredne sednicu održane 4 decembar 2018. god:

  1. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi sa neuspesima vladajuće koalicije koji su kulminirali zbog ne liberalizacije viza.


  V. Nedovršene tačke sa plenarne sednicu održane 6 i 7 decembar 2018. god:

  1. Glasanje u načelu N/zakona o budžetskoj podeli budžeta Republike Kosovo za 2019. godinu,

  2. Glasanje u načelu N/zakona o izmeni i dopuni Zakona o Ekonomsko-socijalnom savetu,

  3. Glasanje u načelu N/zakona o za biocidnim proizvodima,

  4. Glasanje u načelu N/zakona o Komorama arhitekata i inženjera u oblasti građevine,


  5. Drugo glasanje N/zakona o izmeni i dopuni zakona br.20014/32 o porodici Kosova,

  6. Glasanje Izveštaja revizije godišnjih finansijskih pregleda Ministarstva kulture, omladine i sporta za 2017. godinu,

  7. Glasanje Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2017. godine,

  8. Imenovanje jednog (1) člana Borda RTK-a,

  9. Izbor jednog (1) člana Nezavisne komisije za medije,

  10. Razmatranje N/zakona br.06/L-136 o ratifikaciji Sporazuma o kreditu između Republike Kosova i Unicredit Bank Austria AG za Projekat sistema za uklanjanje otpadnih voda za Opštinu Podujevo.

  Transkript

  Elektronsko glasanje

  Tačka 1
  Tačka 2
  Tačka 3
  Tačka 4
  Tačka 4
  Tačka 5
  Tačka 6
  Tačka 7
  Tačka 7
  Tačka 20