Transkripti

  Plenarna sednica

  Sreda, 25.10.2017 10:00
  Dnevni red

  1. Vreme za izjave van dnevnog reda,
  2. Vreme za parlamentarna pitanja,
  3. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,
  4. Formiranje ad hoc komisije za izbor kandidata za jednog (1) člana Nezavisne komisije za medije,
  5. Prvo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-125 o budžetu Republike Kosova za 2017 godine,
  6. Razmatranje Godišnjeg izveštaja revizije Nacionalne kancelarije revizije za 2016. god.

  ZapisnikTranskript

  Elektronsko glasanje

  Tačka 1
  Tačka 4