Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Četvrtak, 13.06.2019 11:00 u sali C 203

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednica Komisije, dt. 29.05.2019,
3. Razmatranje Izveštaja o troškovima Skupštine Kosova za prvo tromesečje 2019.godine,
4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-100 za zaštitu vazduha od zagađenja sa amandmanima Funkcionalni Komisije za poljoprivređu, šumarstvo, živonu sredinu i prostorno planirajnje;
5. Razmatranje Razmatranje godišnjeg finansijski izveštaja Nacionalna Kancelarija Revizije za 2018.godinu,
6. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Radiotelevizije Kosova, za 2018.godinu,
7. Diskusija o zahtevu br.590, dt. 16.04.2019 o KOSTT-u u vezi pitanjem plata;
8. Razmatranje zahteva br. 00255/19/shs, 11. marta 2019. godine Direktora Izvršnog Sekretarijata Kosovske Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine za određivanje visine koeficijenta i plate Direktora i zamenika Direktora ove Agencije,
9. Razno.

 

Zapisnik