Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Sreda, 20.03.2019 11:00 u sali C 203

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednicama Komisije održane 27.02.2019 i 06.03.2019 godine.;
3. Glasanje Godišnjih troškova Skupštine Kosova za 2018. godinu,
4. Glasanje za Nacrt Zakona br. 06/L-081 o pristupu javnim dokumentima amandmanima funkcionalne Komisije za javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije;
5. Razmatranje Godišnjeg izveštaja organa za razmatranje javne nabavke za 2018.godinu;
6. Diskusija o dopisu br. 198/19 od 26.02.2019. godine Predsednika i dva člana Tela za razmatranje nabavki, upućen Skupštini Kosova
7. Razmatranje zahteva br. 00255/19/shs, 11. marta 2019. godine Direktora Izvršnog Sekretarijata Kosovske Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine za određivanje visine koeficijenta i plate Direktora i zamenika Direktora ove Agencije,
8. Određivanje Radne grupe za izradu Srednjoročnog Okvira Troškova Skupštine Kosova za 2020-2022. godinu.;
9. Razno.

 

Zapisnik