Kalendar Susreta i Sednica

Plenarna sednica

Četvrtak, 07.03.2019 15:00

Dnevni red


1. Drugo razmatranje Nacrt zakona br.06/L-145 o zadacima, odgovornostima i nadležnostima Državne delegacije Republike Kosova u procesu dijaloga sa Republikom Srbijom,

2. Glasanje Platforme za dijalog o konačnom, sveobuhvatnom i zakonski obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije,

3. Drugo glasanje Nacrt zakona br.06/L-092 o davanju na korišćenje i o razmeni Opštinske nepokretne imovine,

4. Drugo glasanje Nacrt zakona za izmenu i dopunu zakona br.05/L-090 o sponzorstvu u oblasti kulture, mladih i sporta,

5. Drugo glasanje Nacrt zakona za izmenu i dopunu zakona br.2003/24 o sportu i zakona br. 04/L-075,

6. Drugo glasanje Nacrt zakona za izmenu i dopunu zakona br.05/L-075 o prevenciji i sankciji nasilja i negativnih pojava na sportskim događajima,

7. Drugo glasanje Nacrta zakona o tužilački savet Kosova,

8. Glasanje za imenovanje članova Komisije za državnu pomoć,

9. Glasanje za imenovanje Predsedavajućeg i jednog (1) člana Odbora Kosovske Agencije za privatizaciju,

10. Glasanje za formiranje Parlamentarne anketne komisije o stanju u PTK i Vala,

11. Glasanje predsedavajućeg u Komisiji za nadgledanje Kosovske agencije za inteligenciju, na zahtev PG SDS-a,

12. Drugo glasanje Nacrt zakona o porezu na lične dohotke,

13. Drugo glasanje Nacrt zakona o porezu na prihode korporacija,

14. Glasanje Godišnjeg izveštaja Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova za 2017.godinu.,

15. Glasanje Izveštaja Komisije za budžet i finansije u vezi nadgledanja primene Zakona o bankama, mikro-finansijskim institucijama i nebankarskim financijskim institucijama,

16. Glasanje Izveštaja Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije u vezi nadgledanja primene Zakona o zaštiti od diskriminacije,

17. Glasanje Izveštaja revizije godišnjih finansijskih pregleda Ministarstva kulture, omladine i sporta za 2017. godinu,

18. Glasanje Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2017. godine,

19. Glasanje za Imenovanje 7 (sedam) članova u Kosovskom savetu za kulturno nasleđe,

20. Glasanje za Razrešenje jednog (1) člana Borda Regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih komuniciranja.

Transkript

Elektronsko glasanje

Tačka 1
Tačka 2
Tačka 3
Tačka 4
Tačka 5
Tačka 6
Tačka 7
Tačka 8