Kalendar Susreta i Sednica

Plenarna sednica

Sreda, 30.01.2019 10:00

 

Dnevni red

 

1. Vreme za izjave van dnevnog reda,

2. Vreme za parlamentarna pitanja,

3. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,

4. Razmatranje Nacrt zakona o ratifikaciji Međunarodnog Sporazuma između Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije Republike Kosovo (MONT) i Stitching Spark iz Holandije (SPARK) o pružanju podrške Međunarodnom Poslovnom Koledžu u Mitrovici,

5. Razmatranje N/zakona o ratifikaciji Sporazuma o kreditu između Republike Kosova i UniCredit Bank Austria AG za Projekat sistema za uklanjanje otpadnih voda za Opštinu Podujevo,

6. Razmatranje N/zakona o ratifikaciji za Dodatni Protokol 5 uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralno Evropskom Sporazumu o slobodnoj trgovini,

7. Razmatranje N/zakona o ratifikaciji Sporazuma o zajedničkom finansiranju stipendija nivo master studija između Ambasade Francuske u Prištini i Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije,

8. Razmatranje Nact zakona o ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosova i Raiffeisen Bank International AG za projekat izgradnje sistema nabavke pijaćom vodom Opštinu Uroševac,

9. Razmatranje Nacrt zakona o ratifikaciji kreditnog sporauma između Republike Kosovo i UniCredit Bank Austria AG o finansiranju projekta za izgradnju sistema kanalizacije za Opštinu Štimlje,

10. Razmatranje Nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma o kreditu između Republike Kosovo i Unicredit Bank Austria AG u ulozi zajmodavac u vezi za finansiranjem projekta izgradnje sistema vodosnabdevanja za Opštinu Gračanica,

11. Razmatranje Nacrt zakona o ratifikuji kreditnog sporazuma između Republike Kosova i UniCredit Bank Austria AG o finansiranju projekta za izgradnju vodovodnog sistema za Opštinu Istog,

12. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi neuspeha i skandala spoljne politike Republike Kosovo,

13. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi angažovanja Predsednika Kosova u uključivanju “razmene teritorija” ili “korigovanja granica” u dijalogu između Kosova i Srbije,

14. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi sa neuspesima vladajuće koalicije koji su kulminirali zbog ne liberalizacije viza,

15. Glasanje u načelu Nacrta zakona o javnom prenosniku Kosova,

16. Glasanje u načelu Nacrta zakona za izmene i dopune zakona br.02/L-88 o kulturno nasleđe,

17. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br.03/L-064 o službenim praznicima u Republici Kosovo,

18. Glasanje u načelu Nacrta zakona o peticijama,

19. Glasanje u načelu Nacrta zakona za zaštiti od buke,

20. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona br.05/L-010 o Kosovskoj Agenciji za uporedjivanje i verifikaciju imovine,

21. Prvo razmatranje N/zakona o porezu na dodatu vrednost,

22. Prvo razmatranje N/zakona o visokom obrazovanju Republike Kosova,

23. Prvo razmatranje N/zakona o izmenama Zakona br.03/L-174 o finansiranju političkih subjekata, izmenj Zakonom br. 04/L-058, Zakonom br. 04/L-122 i Zakonom br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenj Zakonom br. 03/L-256,

24. Prvo razmatranje N/zakona o lustraciji figura visokih službenika u Javnim Institucijama i izabranih,

25. Interpelacija Ministra za rad i socijalna pitanja Skender Reçica, na zahtev poslanika Faton Topalli, podržan od 11 poslanika PG PSD, u vezi smrti i povreda radnika na radnim mestima,

26. Interpelacija ministra za ekonomski razvoj g. Valdrin Lluka, na zahtev predsednika PG- PSD g. Dardan Sejdiu, uz podršku 11 poslanika, u vezi osnivanja Novog energetskog preduzeća Kosova a. d. /NKEC,

27. Parlamentarna debata, na zahtev poslanice Teuta Haxhiu, podržan od 9. (devet) poslanika– potpisnika za održavanje parlamentarne rasprave o pravima penzionera platiša doprinosa,

28. Parlamentarna debata, na zahtev poslanika Faton Topalli o neizvršenju Presude Ustavnog suda Republike Kosovo, br. KI 08/09, od 17. decembra 2010. godine, Odluke Skupštine Republike Kosovo , br. 04-V-799, od 19. marta 2014. godine, Odluke Vlade Republike Kosovo, br. 08/186, od 29. aprila 2014. godine koji je stupio na snagu 12. marta 2014 i dva (2) uputstva Posebnog veća Vrhovnog suda Republike Kosovo br. C-V-14-4099 i br. C-V-14-4332, od 13. juna 2014. godine,

29. Parlamentarna debata, na zahtev poslanika Korab Sejdiu o hitnoj potrebi uspostavljanja ekonomskih sankcija (uključujući embargo) i političkih sankcija protiv Srbije, kao mera reciprociteta,

30. Izveštaj Parlamentarne istražne komisije u vezi sa troškovima za lobiranje od strane Predsednika i Vlade Republike Kosova.

 

Transkript

Elektronsko glasanje

Tačka 5
Tačka 7
Tačka 8
Tačka 10
Tačka 11
Tačka 38