Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Predsedništvo Skupštine

Petak, 18.01.2019 08:30 u sali C 301

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednice Predsedništva Skupštine,

2. Dnevni red za plenarne sednice:

1. Vreme za izjave van dnevnog reda,
2. Vreme za parlamentarna pitanja,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,
4. Razmatranje Nacrt zakona o ratifikaciji Međunarodnog Sporazuma između Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije Republike Kosovo („MONT") i Stitching Spark iz Holandije („SPARK") o pružanju podrške Međunarodnom Poslovnom Koledžu u Mitrovici,
5. Razmatranje N/zakona o ratifikaciji Sporazuma o kreditu između Republike Kosova i Unicredit Bank Austria AG za Projekat sistema za uklanjanje otpadnih voda za Opštinu Podujevo,
6. Razmatranje N/zakona o ratifikaciji za Dodatni Protokol 5 uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralno Evropskom Sporazumu o slobodnoj trgovini,
7. Razmatranje N/zakona o ratifikaciji Sporazuma o zajedničkom finansiranju stipendija nivo master studija između Ambasade Francuske u Prištini i Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije,
8. Razmatranje Nact zakona o ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosova i Raiffeisen Bank International AG za projekat izgradnje sistema nabavke pijaćom vodom Opštinu Uroševac,
9. Razmatranje Nacrt zakona o ratifikaciji kreditnog sporauma između Republike Kosovo i Unicredit Bank Austria AG o finansiranju projekta za izgradnju sistema kanalizacije za Opštinu Štimlje,
10. Razmatranje Nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma o kreditu između Republike Kosovo i Unicredit Bank Austria AG u ulozi zajmodavac u vezi za finansiranjem projekta izgradnje sistema vodosnabdevanja za Opštinu Gračanica,
11. Razmatranje Nacrt zakona o ratifikuji kreditnog sporazuma između Republike Kosova i Unicredit Bank Austria AG o finansiranju projekta za izgradnju vodovodnog sistema za Opštinu Istog
12. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi neuspeha i skandala spoljne politike Republike Kosovo,
13. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi angažovanja Predsednika Kosova u uključivanju "razmene teritorija" ili "korigovanja granica" u dijalogu između Kosova i Srbije,
14. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi sa neuspesima vladajuće koalicije koji su kulminirali zbog ne liberalizacije viza,
15. Glasanje u načelu Nacrta zakona o javnom prenosniku Kosova,
16. Glasanje u načelu Nacrta zakona za izmene i dopune zakona br.02/L-88 o kulturno nasleđe,
17. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br.03/L-064 o službenim praznicima u Republici Kosovo,
18. Glasanje u načelu Nacrta zakona o peticijama,
19. Glasanje u načelu Nacrta zakona za zaštiti od buke,
20. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona br.05/L-010 o Kosovskoj Agenciji za uporedjivanje i verifikaciju imovine,
21. Prvo razmatranje N/zakona o porezu na dodatu vrednost,
22. Prvo razmatranje N/zakona o visokom obrazovanju Republike Kosova,
23. Prvo razmatranje N/zakona o izmenama Zakona br.03/L-174 o finansiranju političkih subjekata, izmenj Zakonom br. 04/L-058, Zakonom br. 04/L-122 i Zakonom br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenj Zakonom br. 03/L-256,
24. Prvo razmatranje N/zakona o lustraciji figura visokih službenika u Javnim Institucijama i izabranih,
25. Drugo glasanje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br.05/L-132 o vozilima,
26. Drugo glasanje Nacrta zakona o rudnicima i mineralima,
27. Drugo razmatranje Nacrta - poslovnika Skupštine Republike Kosova,
28. Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 02/L-31 o verskoj slobodi na Kosovu,
29. Drugo razmatranje N/zakona o zaštiti ličnih podataka,
30. Drugo razmatranje N/zakona o davanju na korišćenje i o razmeni Opštinske nepokretne imovine,
31. Drugo razmatranje N/zakona za izmenu i dopunu zakona br.05/L-090 o sponzorstvu u oblasti kulture, mladih i sporta,
32. Drugo razmatranje N/zakona za izmenu i dopunu zakona br.2003/24 o sportu i zakona br. 04/l-075 izmenjenog i dopunjenog zakonom br. 2003/24 o sportu,
33. Drugo razmatranje N/zakona za izmenu i dopunu zakona br.05/L-075 o prevenciji i sankciji nasilja i negativnih pojava na sportskim događajima,
34. Drugo razmatranje N/zakona o porezu na lične dohotke,
35. Drugo razmatranje N/zakona o porezu na prihode korporacija,
36. Drugo razmatranje Nacrt zakona o statusu albanskih obrazovnih radnika Republike Kosovo od školske 1990-91 do 1998-99 godine,
37. Drugo razmatranje Nacrta zakona o tužilački savet Kosova,
38. Razmatranje odluke Predsednika Republike Kosova o vraćanju Zakona br. 06/L-043 o slobodi udruživanja u nevladinim organizacijama,
39. Interpelacija Ministra za rad i socijalna pitanja Skender Reçica, na zahtev poslanika Faton Topalli, podržan od 11 poslanika PG PSD, u vezi smrti i povreda radnika na radnim mestima,
40. Interpelacija ministra za ekonomski razvoj g. Valdrin Lluka, na zahtev predsednika PG- PSD g. Dardan Sejdiu, uz podršku 11 poslanika, u vezi osnivanja Novog energetskog preduzeća Kosova A.D./NKEC,
41. Formiranje ad hoc Komisije za izbor kandidata za člana Nezavisnog nadzornog saveta civilne službe Kosova,
42. Glasanje Godišnjeg izveštaja Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova za 2017.godinu.,
43. Glasanje Izveštaja Komisije za budžet i finansije u vezi nadgledanja primene Zakona o bankama, mikro-finansijskim institucijama i nebankarskim financijskim institucijama,
44. Glasanje Izveštaja Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije u vezi nadgledanja primene Zakona o zaštiti od diskriminacije,
45. Glasanje Izveštaja revizije godišnjih finansijskih pregleda Ministarstva kulture, omladine i sporta za 2017. godinu,
46. Glasanje Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2017. godine,
47. Glasanje za imenovanje 7 (sedam) članova u Kosovskom savetu za kulturno nasleđe,
48. Glasanje za razrešenje g. Shqiprim Pula sa funkcije člana Borda Regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih komuniciranja,
49. Glasanje za Imenovanje predsedavajućeg Odbora Kancelarije regulatora energije,
50. Izbor (1) jednog člana Odbora Radio Televizije Kosova,
51. Imenovanje jednog (1) člana Borda RTK-a,
52. Izbor jednog (1) člana Nezavisne komisije za medije,
53. Imenovanje članova Odbora za besplatnu pravnu pomoć,
54. Imenovanje članova Komisije za državnu pomoć,
55. Imenovanje Predsedavajućeg i jednog (1) člana Odbora Kosovske Agencije za privatizaciju,
56. Imenovanje direktora i zamenika direktora Izvršnog sekretarijata Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine,
57. Glasanje za formiranje Parlamentarne anketne komisije o stanju u PTK i Vala,
58. Razmatranje zahteva Fonda penzijske štednje Kosova za usvajanje godišnje takse za 2019. god,
59. Glasanje predsedavajućeg u Komisiji za nadgledanje Kosovske agencije za inteligenciju, na zahtev PG SDS-a,
60. Formiranje komisije Ad-hoc za izbor kandidata za dva (2) članove Odbora Radio-televizije Kosova,
61. Predlog PG - PDK, o imenovanju člana Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo,
62. Parlamentarna debata, na zahtev poslanice Teuta Haxhiu, podržan od 9. (devet) poslanika- potpisnika za održavanje parlamentarne rasprave o pravima penzionera platiša doprinosa,
63. Parlamentarna debata, na zahtev poslanika Faton Topalli o neizvršenju Presude Ustavnog suda Republike Kosovo, br. KI 08/09, od 17. decembra 2010. godine, Odluke Skupštine Republike Kosovo , br. 04-V-799, od 19. marta 2014. godine, Odluke Vlade Republike Kosovo, br. 08/186, od 29. aprila 2014. godine koji je stupio na snagu 12. marta 2014 i dva (2) uputstva Posebnog veća Vrhovnog suda Republike Kosovo br. C-V-14-4099 i br. C-V-14-4332, od 13. juna 2014. godine,
64. Parlamentarna debata, na zahtev poslanika Korab Sejdiu o hitnoj potrebi uspostavljanja ekonomskih sankcija (uključujući embargo) i političkih sankcija protiv Srbije, kao mera reciprociteta.

 

3. Razmatranje predloga i zahteva

 

Zapisnik