Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 18.12.2018 13:00 u sali N204

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica odrzanih 30.10 i 06.11.2018;
3. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na Nacrt zakona br. 06/L-091 o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku Republike Kosova;
4. Glasanje o Predlogu odluke Vlade Kosova sa kandidatima za direktora i zamenika direktora Izvršnog sekretarijata Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na Nacrt zakona br.06/L-104 o porezu na lične dohotke;
6. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na Nacrt zakona br.06/L-105 o porezu na prihode korporacija;
7. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-088 o izmenama i dopunama Zakona br.05/L-042 o regulisanju vodnih usluga
8. Razno.

 

Zapisnik