Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Predsedništva

Predsedništvo Skupštine

Ponedeljak, 19.11.2018 11:00 u sali C 301

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednice Predsedništva Skupštine,

2. Nedovršene tačke sa plenarne sednicu održane 13. septembra, 18. 31. oktobar, 2 i 7 novembar 2018. god:

1. Glasanje u načelu Nacrta zakona o javnom prenosniku Kosova,
2. Glasanje u načelu Nacrta zakona za izmene i dopune zakona br.02/L-88 o kulturno nasleđe,
3. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 03/L-064 o službenim praznicima u Republici Kosovo,
4. Drugo glasanje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-036 o zvaničnim statistikama Republike Kosova,
5. Drugo glasanje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-132 o vozilima,
6. Drugo glasanje Nacrta zakona br. 06/L-010 o javnom beležniku,
7. Drugo glasanje Nacrta zakona br. 06/L-067 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-063 o železnicama Kosova,
8. Drugo glasanje Nacrta zakona br. 06/L-038 o poštanskim uslugama,
9. Drugo glasanje Nacrta zakona o rudnicima i mineralima,
10. Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 02/L-31 o verskoj slobodi na Kosovu,
11. Glasanje Godišnjeg izveštaja Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova za 2017.godinu.,
12. Glasanje za imenovanje 7 (sedam) članova u Kosovskom savetu za kulturno nasleđe,
13. Glasanje za razrešenje g. Shqiprim Pula sa funkcije člana Borda Regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih komuniciranja,
14. Glasanje Predlog - rezolucije sa parlamentarne debate o dijalogu sa Srbijom, predlog od PG SDS-a,
15. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi angažovanja Predsednika Kosova u uključivanju "razmene teritorija" ili "korigovanja granica" u dijalogu između Kosova i Srbije,
16. Imenovanje predsedavajućeg Odbora Kancelarije regulatora energije,
17. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o reviziji godišnjih finansijskih pregleda Autobuske stanice u Prištini za 2017. godinu,
18. Razmatranje Izveštaja Komisije za budžet i finansije u vezi nadgledanja primene Zakona o bankama, mikro-finansijskim institucijama i nebankarskim financijskim institucijama,
19. Razmatranje Izveštaja Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije u vezi nadgledanja primene Zakona o zaštiti od diskriminacije,
20. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Nezavisne Komisije za medije za 2017. godinu,
21. Razmatranje preporuka Komisije za nadgledanje javnih finansija u vezi Godišnjeg izveštaja revizije za 2017.godinu,
22. Formiranje Parlamentarne anketne komisije o stanju u PTK i Vala,
23. Zahtev PG SDS-a o određivanju predsedavajućeg u Komisiji za nadgledanje Kosovske agencije za inteligenciju,
24. Zahtev PG SDS-a o zamenu člana u Komisiji za nadgledanje javnih finansija.

 

3. Utvrđivanje datuma nastavka sednice koja je započeta 16. novembra 2018. godine:

1. Parlamentarna rasprava na zahtev 42. poslanika za održavanje vanredne u vezi neuspeha i skandala spoljne politike Republike Kosovo.

 

4. Pripreme za narednu plenarnu sednicu:

1. Vreme za izjave van dnevnog reda,

2. Vreme za parlamentarna pitanja,

3. Interpelacija Ministra za rad i socijalna pitanja Skender Recica, na zahtev poslanika Faton Topalli, podržan od 11 poslanika PG PSD, u vezi smrti i povreda radnika na radnim mestima,

4. Prvo razmatranje Nacrta zakona o peticijama,

5. Prvo razmatranje Nacrta zakona za zaštiti od buke,

6. Prvo razmatranje Nacrta zakona o uspostavljanju nacionalne infrastrukture za prostornu informaciju u Republici Kosovo,

7. Prvo razmatranje Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona br.05/L-010 o Kosovskoj Agenciji za uporedjivanje i verifikaciju imovine,

8. Drugo razmatranje Nacrta - poslovnika Skupštine Republike Kosova,

9. Drugo razmatranje Nacrta zakona o sudovima,

10. Drugo razmatranje Nacrta krivičnog zakonita Republike Kosova br.06/L-074,

11. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-057 o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužioca,

12. Drugo razmatranje Nacrt zakona br.06/L-085 o zaštiti uzbunjivača,

13. Drugo razmatranje Nacrt zakona br.06/L-087 o proširenom nadležnostima o konfiskovanoj imovini,

14. Drugo razmatranje Nacrta zakona br.06/L-055 za Sudski Savet Kosova,

15. Drugo razmatranje Nacrta zakona br.06/L-008 o izmenama i dopunama zakona br.2004/26 o nasleđivanju na Kosovu,

16. Izbor (1) jednog člana Odbora Radio Televizije Kosova.


5. Razmatranje predloga i zahteva

 

Zapisnik