Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 20.11.2018 13:00 u sali N204

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 9.10.2018;
3. Diskusija o stanju u korektivnim institucijama Republike Kosova. Pozvani: Abelard Tahiri, minister pravde I Nehat Thaçi, generalni direktor Korektivne slu]be Kosova.
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-056 o Tužilačkom savetu Kosova;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkionalne komisije na N/zakona br.06/L-082 o zaštiti ličnih podataka;
6. Razmatranje izveštaja glavnih komisija na N/zakona br,06/L-077 o izmenama idopunama Zakona br.2004/32 o porodici Kosova;
7. Razno.

 

 

Zapisnik