Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Predsedništva

Predsedništvo Skupštine

Ponedeljak, 15.10.2018 09:00 u sali C 301

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednice Predsedništva Skupštine,


2. Pripreme za plenarnu sednicu:

1. Vreme za izjave van dnevnog reda,

2. Vreme za parlamentarna pitanja,

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,

4. Razmatanje Nacrt Zakona o ratefikacje Sporazum o Socijalnom Osiguranju između Republike Kosovo i Švajcarske Konfederacije,

5. Razmatanje Nacrt Zakona o ratefikacje Sporazum o Socijalnom Osiguranju između Republike Kosovo i Kraljevine Belgije,

6. Razmatranje Nacrta Zakona o ratifikaciji Ugovora o osnivanju transportne zajednice,
7. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-078 o ratifikaciji Bilateralni Sporazuma između Vlade Republike Kosovo i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga u vezi sa Projektom razvojne saradnje KSV/019: tehnička pomoć u kontekstu Evropskih Integracija,

8. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-103 o ratifikaciji izmene i dopune br. 1 Finansijskog Sporazuma za IPA 2015 između Kosova i Evropske Unije,

9. Prvo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku Republike Kosova,

10. Prvo razmatranje N/zakona za Ministarstvo odbrane,

11. Prvo razmatranje N/zakona o Kosovske Snage Bezbednosti,

12. Prvo razmatranje N/zakona za Službu u Kosovskim Snagama Bezbednosti,

13. Prvo razmatranje N/zakona o porezu na prihode korporacija,

14. Prvo razmatranje N/zakona o porezu na lične dohotke,

15. Prvo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 03/L-176 o parlamentarnoj istrazi,

16. Prvo razmatranje N/zakona o Inspektoratu rada,

17. Prvo razmatranje N/zakona o zaštiti vazduha od zagađenja,

18. Prvo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakona o regulisanju usluga vode,

19. Prvo razmatranje N/zakona o zaštiti vrednosti borbe OVK-a,

20. Prvo razmatranje N/zakona o platama u javnom sektoru,

21. Prvo razmatranje N/zakona o organizaciji i funkcionisanju Državne Uprave i Nezavisnih Agencija,

22. Prvo razmatranje N/zakona o javnim službenicima,

23. Prvo razmatranje N/zakona o javnom prenosniku Kosova,

24. Prvo razmatranje N/zakona za izmenu i dopunu zakona br. 05/L-075 o prevenciji i sankciji nasilja i negativnih pojava na sportskim događajima,

25. Prvo razmatranje N/zakona za izmenu i dopunu zakona br.2004/22 o kinematografiji,

26. Prvo razmatranje N/zakona za izmenu i dopunu zakona br.04/L-065 o autorskim pravima i srodnim pravima,

27. Prvo razmatranje N/zakona za izmenu i dopunu zakona br.04/L-097 o bibliotekama,

28. Prvo razmatranje N/zakona za izmene i dopune zakona br.02/L-88 o kulturno nasleđe,

29. Prvo razmatranje N/zakona za izmenu i dopunu zakona br. 05/L-090 o sponzorstvu u oblasti kulture, omladine i sporta,

30. Prvo razmatranje N/zakona za izmenu i dopunu zakona br.2003/24 o sportu i zakona br.04/L-075 izmenjenog i dopunjenog zakonom br.2003/24 o sportu,

31. Prvo razmatranje N/zakona o peticijama,

32. Drugo razmatranje N/zakona br. 06/L-049 o naučnoj inovaciji i transferu znanja i tehnologije,

33. Drugo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-036 o zvaničnim statistikama Republike Kosova,

34. Drugo razmatranje Nacrta zakona o socijalnim preduzećima,

35. Razmatranje godišnjeg Izveštaja vlade o funkcionisanju sistema unutrašnje kontrole javnih finansija u javnom sektoru Kosova za 2017 godinu,

36. Razmatranje Izveštaja revizije regionalne kompanije vodovoda Priština Sh. A za 2017. godinu,

37. Razmatranje godišnjeg Izveštaja o stanju civilne službe Republike Kosova za 2017. godinu,

38. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o radu Kosovske agencije za privatizaciju za 2017.godinu,

39. Imenovanje predsedavajučeg i članova Upravnog odbora Fonda za penzijske štednje Kosova,

40. Imenovanje predsednika Regulativne Komisije Javne Nabavke,

41. Imenovanje 7 (sedam) članova u Kosovskom savetu za kulturno nasleđe,

42. Razrešenje g.Shqiprim Pula sa funkcije člana Borda Regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih komuniciranja,

43. Formiranje Ad hoc komisije za izbor kandidata za jednog(1) člana Nezavisne komisije za medije , iz redova ne većinske zajednice,

44. Formiranje Ad hoc komisije za izbor kandidata za jednog (1) člana Borda RTK-a iz redova srpske zajednice.


3. Razmatranje predloga i zahteva

 

Zapisnik