Kalendar Susreta i Sednica

Nastavak plenarne sednice

Utorak, 19.06.2018 10:00

Dnevni red


I. Nedovršene tačke sa plenarne sednice održane 6, 8. i 14. juna 2018. godine:

1. Glasanje Predlog-rezolucije sa Interpelacije Premijera Republike Kosova, g. Ramush Haradinaj, u vezi korupcije visokih zvaničnika i organizovanog kriminala u institucijama Republike Kosova,

2. Glasanje Predlog-rezolucije sa Interpelacije Premijera Republike Kosova, g. Ramush Haradinaj, u vezi sa stanjem i finansijskom situacijom u javnim preduzećima Telekoma i Pošte Kosova,

6. Glasanje Predlog-rezolucije sa Interpelacije Premijera Republike Kosova, g. Ramush Haradinaj, na zahtev PG Demokratskog saveza Kosova o odlukama Ministra za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj, g. Nenad Rikalo o razrešenju direktora i dodeli sredstava za grantove i subvencije,

II. Nedovršene tačke sa plenarne sednice održane 14. juna 2018. godine:


3. Interpelacija sa ministarkom za evropsku integraciju, Dhurata Hoxha, o sprovođenju Nacionalnog programa u vezi Sporazuma o stabilizaciji-pridruživanju za četvrti kvartal (K4) 2017 i prvi kvartal (K1) 2018,

4. Prvo razmatranje N/zakona o pravnim aktima,

5. Prvo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-028 o porezu na lične dohotke,

6.Prvo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-029 o porezu na dohotke korporacija,

7.Prvo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-037 o porez na dodatnu vrednost,

8. Drugo razmatranje N/zakona o rudnicima i mineralima,

9. Razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja o budžetu Republike Kosova za 2017,

10. Razmatranje godišnjeg izveštaja Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa za 2017 godinu,

11. Razmatranje godišnjeg izveštaja Kosovskog saveta za kulturno nasleđe za 2017,
12. Razmatranje godišnjeg izveštaja Državne agencije za zaštitu ličnih podataka za 2017 godinu,

13. Predlog za formiranje Anketne parlamentarne komisije u vezi imenovanje visokih civilnih službenika u državnoj administraciji Republike Kosova,

14. Predlog za formiranje Anketne komisije u vezi rasvetljavanja slučaja proterivanja šest turskih državljana , 29. marta 2018 godine,

15. Parlamentarna debata u vezi Srednjoročnog okvira troškova za period 2019- 2021.