Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za prava, interese zajednica i povratak

Sreda, 20.06.2018 10:00 u sali N 302

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice komisije održanog od: 14.05.2018; 22.05.2018 i 5.06.2018 godine;
3. Razmatranje Nacrta Zakona br.06/L-042 o krvi i krvnim sastojcima sa amandmanima Funkcionalne komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje;
4. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-046 o Inspektoratu obrazovanja u Republici Kosovo sa amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva;
5. Razmatranje Nacrta zakona 06/L-038 o poštanskim uslugama sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj;
6. Razmatranje Nacrta zakona 06/L-040 o zaštitnim merama za uvoz sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj;
7. Razmatranje Nacrta zakonika br.06/L-006 o pravdi maloletnika sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
8. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-010 o noterstvu sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
9. Razno.

 

Zapisnik