Kalendar Susreta i Sednica

Nastavak Plenarne Sednice

Utorak, 17.04.2018 10:00

Dnevni red


11. Razmatranje Izveštaja operatera sistema, transmisije i tržišta KOSTT-a sh. a,
12. Izbor kandidata za sudije Ustavnog suda Republike Kosova,
13. Razmatranje predloga odluke Vlade Republike Kosova za imenovanje šest (6) članova Borda Kosovske agencije za privatizaciju,
14. Izbor direktora Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova,
15. Izbor tri (3) člana Nezavisne komisije za medije,
16. Formiranje Ad hoc komisije za izbor dva (2) člana Nezavisne komisije za medije
17. Interpelacija premijera Republike Kosova g-dina Ramush Haradinaj, na zahtev PG Pokreta VV, u vezi redukcije električne energije i situacija u sektoru energije,
18. Interpelacija premijera Republike Kosova g-dina Ramush Haradinaj, na zahtev PG Demokratskog saveza Kosova, u vezi odluke Vlade Kosova br. 02/34, od 05.03.2018, o dodeljivanju finansijskih sredstva u iznosu od 1 miliona evra KOSTT-u, za pokrivanje troškova snabdevanja električnom energijom četiri opština severa Kosova,
19. Interpelacija premijera Republike Kosova Ramush Haradinaj, na zahtev PG „Nezavisni poslanici" u vezi potpisivanja komercijalnog Sporazuma između kompanije "Contour Global" i Vlade Kosova o projektu Termocentrale "Kosova e Re" potpisan 20. decembra 2017,
20. Interpelacija premijera Republike Kosova Ramush Haradinaj, na zahtev PG Pokreta Vetevendosje, u vezi korupcije visokih javnih zvaničnika i organizovanog kriminala u institucijama Republike Kosova,
21. Interpelacija ministra zdravstva Uran Ismaili, na zahtev PG Pokreta Vetevendosje, u vezi zdravstvenog informativnog sistema i zdravstvenog osiguranja u Republici Kosova,
22. Parlamentarna rasprave, na zahtev PG VV, u vezi nalaza Izveštaja državne komisije za obeležavanje i održavanje državne granice,
23. Parlamentarna rasprava, na zahtev poslanika Ganimete Musliu, Salih Salihu i Driton Çaushi, u vezi skandala pokvarenog mesa uvezenog iz Belgije (Kompanija Veviba), i
kvaliteta i sigurnost hrane na Kosovu,
24. Parlamentarna rasprava, na zahtev poslanice Shqipe Pantina, podržan i od 11 poslanika potpisnika, u vezi korupcije kao kriterijum vizne liberalizacije,
25. Parlamentarna rasprava, na zahtev poslanice Teuta Haxhiu, podržan od 5 poslanika potpisnika o bezbednosti dece u toku korišćenja interneta na Kosovu.