Kalendar Susreta i Sednica

Plenarna sednica

Ponedeljak, 16.04.2018 10:00

Dnevni red

 

1. Vreme za izjave van dnevnog reda,
2. Vreme za parlamentarna pitanja,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,
4. Razmatranje N/zakona br. 06/L-061 o ratifikaciji Traktata Republike Kosova i Mađarske o transferisanju osuđenih lica,
5. Prvo razmatranje Nacrt zakona o sudovima,
6. Prvo razmatranje Nacrta zakona o tužilačkom savetu Kosova,
7. Prvo razmatranje Nacrta zakona o sudskom savetu Kosova,
8. Prvo razmatranje Nacrt zakona o hidrometeorološkoj delatnosti,
9. Prvo razmatranje Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-036 o zvaničnim statistikama Republike Kosova,
10. Prvo razmatranje Nacrt zakona o Nezavisnom nadzornom odboru civilne službe Kosova,
11. Razmatranje Izveštaja operatera sistema, transmisije i tržišta KOSTT-a sh. a,
12. Izbor kandidata za sudije Ustavnog suda Republike Kosova,
13. Razmatranje predloga odluke Vlade Republike Kosova za imenovanje šest (6) članova Borda Kosovske agencije za privatizaciju,
14. Izbor direktora Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova,
15. Izbor tri (3) člana Nezavisne komisije za medije,
16. Formiranje Ad hoc komisije za izbor dva (2) člana Nezavisne komisije za medije

17. Interpelacija premijera Republike Kosova g-dina Ramush Haradinaj, na zahtev PG Pokreta VV, u vezi redukcije električne energije i situacija u sektoru energije,
18. Interpelacija premijera Republike Kosova g-dina Ramush Haradinaj, na zahtev PG Demokratskog saveza Kosova, u vezi odluke Vlade Kosova br. 02/34, od 05.03.2018, o dodeljivanju finansijskih sredstva u iznosu od 1 miliona evra KOSTT-u, za pokrivanje troškova snabdevanja električnom energijom četiri opština severa Kosova,
19. Interpelacija premijera Republike Kosova Ramush Haradinaj, na zahtev PG „Nezavisni poslanici" u vezi potpisivanja komercijalnog Sporazuma između kompanije "Contour Global" i Vlade Kosova o projektu Termocentrale "Kosova e Re" potpisan 20. decembra 2017,
20. Interpelacija premijera Republike Kosova Ramush Haradinaj, na zahtev PG Pokreta Vetevendosje, u vezi korupcije visokih javnih zvaničnika i organizovanog kriminala u institucijama Republike Kosova,
21. Interpelacija ministra zdravstva Uran Ismaili, na zahtev PG Pokreta Vetevendosje, u vezi zdravstvenog informativnog sistema i zdravstvenog osiguranja u Republici Kosova,
22. Parlamentarna rasprave, na zahtev PG VV, u vezi nalaza Izveštaja državne komisije za obeležavanje i održavanje državne granice,

23. Parlamentarna rasprava, na zahtev poslanika Ganimete Musliu, Salih Salihu i Driton Çaushi, u vezi skandala pokvarenog mesa uvezenog iz Belgije (Kompanija Veviba), i

kvaliteta i sigurnost hrane na Kosovu,

24. Parlamentarna rasprava, na zahtev poslanice Shqipe Pantina, podržan i od 11 poslanika potpisnika, u vezi korupcije kao kriterijum vizne liberalizacije,
25. Parlamentarna rasprava, na zahtev poslanice Teuta Haxhiu, podržan od 5 poslanika potpisnika o bezbednosti dece u toku korišćenja interneta na Kosovu.

 

ZapisnikTranskript

Elektronsko glasanje

Tačka 5
Tačka 6
Tačka 7
Tačka 8
Tačka 9
Tačka 10