Vesti

Sa sednice Komisije za budžet i financije

Sreda, 04.07.2018
Komisija za budžet i financije, kojoj je predsedavao Lumir Abdixhiku, predsednik, održala je danas redovnu sednicu, na kojoj je razmatran 6 nacrta zakona.

Komisija je podržala sledeće nacrte zakona, sa amandmanima funkcionalnih komisija: Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o železnicama Kosova, Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o vozačkoj dozvoli, Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o drumskom saobraćaju, Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o kopnenom transportu opasne robe, Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o putevima, izmenjen i dopunjen zakonom br. 03/L-120, kao i Nacrt zakona o izmeni dopuni Zakona o pravilima drumskog saobraćaja.

Članovi Komisije, takođe su podržali Nacrt - poslovnik Skupštine Kosova, sa amandmanima funkcionalne komisije.

Komisija je odložila za narednu sednicu razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja Centralne nacionalne Kancelarije za izbore za 2017.

Sednica je nastavila rad razmatranjem Godišnjeg izveštaja Nacionalne kancelarije za reviziju za 2017. Predstavnici ove komisije predstavili su rezultate tokom prethodne godine. Članovi Komisije su postavljali pitanja i nakon diskusija podržali izveštaj.

U nastavku, Komisija je razmatrala Izveštaj o rashodima Skupštine Kosova za prvo tromesečje 2018. Godine, koji je predstavio generalni sekretar Skupštine Ismet Krasniqi.

Krasniqi je rekao da na osnovu podataka koji su predstavljeni u izveštaju, budžetski rashodi za prvo tromesečje 2018. Godine su 19%.

Takođe, saopšteno je da zbog dugog perioda tokom rada administracije (između dva zasedanja) troškovi za dnevnice za ovo tromesečje su veći u poređenju sa političkim delom Skupštine.

Nakon diskusija, Komisija je podržala izveštaj.

Nakon razmatranja zahteva Kosovske agencije za upoređivanje i proveru imovine za određivanje plaćanja za jednog člana Komisije za imovinske zahteve i 2 člana Komisije za proveru i odlučivanje o imovini, doneta je odluka da se formira radna grupa.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Buxhet dhe Financa