Vesti

Sa javne rasprave Komisije za zakonodavstvo…

Ponedeljak, 20.03.2017
Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje APK-a, kojoj je predsedavao član Komisije Armend Zemaj, održala je danas javnu raspravu u vezi Nacrta-zakonika pravde o maloletnicima.

Na početku, Zemaj je naglasio da ovaj Zakonik utvrđuje svako lice iz 14 godina, za koje može da se započne sudska procedura, obaveštava se organ starateljstva od strane policije, nakon konsultacija sa tužiocem. On je rekao da uzimajući u obzir počinjeno krivično delo od strane maloletnog lica, državni tužilac može da predloži posredništvo.

Što se tiče mera i kazni unutar ovog Zakonika, Zemaj je dodao da se one razmatraju u zavisnosti od vrste krivičnog dela, gde se mere koje se izriču dele u mere diversiteta i edukativne mere.

Međutim, u vezi kazne koje mogu da se izreknu, Zemaj je rekao da su predviđene mere: Kazne, nalog za rad u opštoj dobiti i zatvor za maloletnike.

„Trajanje svake mere ili izrečene kazne za maloletnike, treba da se odredi odlukom suda, shodno zakonika, naglasio je između ostalog Armend Zemaj.

On je dodao da u odnosu na određivanje zatvora za maloletnike ima za cilj rehabilitaciju, resocijalizaciju i edukaciju maloletnika u ličnom razvoju i dr. Tokom ove javne rasprave naglašeno je da određivanje zatvora treba da utiče pozitivno na maloletnika, putem zaštite, pomoći i nadgledanja za sprečavanje recidivizma.

Predstavnik Ministarstva pravde Baki Gimolli, obrazlažući ovaj Nacrt - zakonika, naglasio je da razlog ove izmene je reforma koja se dogodila u krivičnoj oblasti i usaglašavanje, pominjući ovom prilikom i krivični zakonik i Zakonik o krivičnom postupku, kao i nalaze u Izveštaju o progresu EK, koji je preporučio uzimanje u obzir preporuke UNICEF-a.

Takođe, pominjući promene koje su dogodile i koje su avanzirale ovaj okvir Gimolli je naglasio da je predviđeno jedno poglavlje za lica ispod 14 godina, koji su u sukobu sa Zakonom.

Druga značajna novina je i povećanje broja mera, kao što je mera za sprečavanje i mera diverziteta. Rečeno je da je predviđeno 16 mera diversiteta, između kojih i opomena policije, kao i lekarski pregled. Prema g. Gimolli, faza pritvora je bila 12 meseci, dok sa novim zakonom pritvor će trajati 6 meseci.

Drugo značajno poglavlje, naglašena je zaštita žrtava i svedoka dece u celini i maloletnika.

Fatmire Haliti - iz Kosovskog centra za rehabilitaciju preživelih od torture, naglasila je da je ovaj zakonik uopšten i da se ovo pitanje treba preformulisati, kako bi bilo jasnije.

Predloženo je takođe da se specifikuje i deo krivične procedure, u kojim slučajevima može da se primenjuje procedura za maloletnike i u kojim slučajevima može da izrekne kazna za maloletnike, kao i predloženo je da se specifično uredi i izricanje policijske opomene.

Ardian Klaiqi - predstavnik Kancelarije UNICEF-a na Kosovu, naglasio je da većina ovih izmena i novina su u skladu sa Konvencijom o pravima dece i glavnih akata koji regulišu procedure maloletnika tokom sudskog procesa i u saglasnosti sa direktivama EU.

Diskutujući o izmenama ovog Zakonika, pomenuta je i promena kod pitanja odugovlačenja pritvora, koja je skraćena prema novom zakoniku. Takođe, Klaiq je naglasio da je regulisano i pitanje žrtava i svedoka.
U ovoj diskusiji svoj doprinos su pružili i predstavnici OEBS-a i Narodnog advokata sa dodatnim predlozima.

Na kraju, članovi komisije su ocenili da će radna grupa tokom razmatranja ovog Nacrta zakonika uzeti u obzir primedbe i preporuke, koje su date tokom ovog sastanka i da će završiti razmatranje u najkraćem mogućem roku, kako bi se prosledio na drugo razmatranje u Skupštini.

Nga dëgjimi publik i Komisionit për Legjislacion…