Komisija za prava, interese zajednica i povratak

 • Utorak, 12.02.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 28.1.2019 i 30.1.2019 god;
3. Formiranje Radne Grupe prema Plana rada Komisije za 2019 god;
4. Razmatranje dopunski izveštaj za Nacrt zakona 06/L-088 o izmenama i dopunama Zakon br.05/L-042 o regulisanju usluga vode, sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za poljoprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje;
5. Razno.

 

 • Ponedeljak, 28.01.2019 12:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 12.12.2018 i 20.12.2018god;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja rada za 2018.god;
4. Razmatranje Plana rada Komisije za 2019 god;
5. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-133 o budžetskim izdvajanjima za budžet Republike Kosovo za 2019. godinu sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za budžet i finansije;
6. Razno.

 

 • Četvrtak, 20.12.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice komisije održane od 30.11.2018 god;
3. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-086 o posebnom veću Vrhovnog suda o pitanjima koje se odnose na Kosovske agencije za privatizaciju sa izveštajem i amandmanima Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnika Skupštine i nadgledanje Kosovske agencije protiv korupcije;
4. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-091 o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku Republike Kosova sa izveštajem i amandmanima Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnika Skupštine i nadgledanje Kosovske agencije protiv korupcije;
5. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-088 o izmenama i dopunama zakona br.05/L-042 o regulisanju usluga vode sa izveštajem i amandmanima Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu i prostorno planiranje;
6. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 12.12.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice komisije održane 24.10.2018 i 15.11.2018 god;
3. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-119 o izmenama i dopunama zakona br.2003/22 o Kinematografiji sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo;
4. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-120 o izmenu i dopunu Zakona br.04/L-065 o autorskim pravima i srodnim pravima sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo;
5. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-121 o izmenu i dopunu Zakona br.04/L-097 o bibliotekama sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo;
6. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-104 o porezu na ličnim dohocima sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za budžet i finansije;
7. Razmatranje Nacrt br.06/L-105 o porezu na prihode korporacije sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za budžet i finansije;
8. Razno.

 

Zapisnik
 • Petak, 30.11.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnike sa sednice komisije održane 27.07.2018 i 10.10.2018 god;
3. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti;
4. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-115 o izmenama i dopunama zakona br.2003/24 o sportu i zakona br.04/L-075 izmenjenog i dopunjenog zakonom br.2003/24 o sportu sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo;
5. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-116 o izmenama i dopunama zakona br. 05/L-090 o sponzorstvu u oblasti kulture, omladine i sporta sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo;
6. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-118 o izmenama i dopunama zakona br. 05/L-075 o prevenciji i sankciji nasilja i negativnih pojava na sportskim; događajima sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo;
7. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-073 o statusu radnika albanskog obrazovanja Republike Kosovo, od školske godine 1990/91 do školske godine 1998/99 sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti;
8. Razmatranje Nacrt zakon br. 06/L-056 o Tužilačkom savetu Kosova sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
9. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 20.12.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 12.12.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 30.11.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 15.11.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 24.10.2018 11:00
   

Kontakt

 
Natasha Prica Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 619; 044 222 285