Komisija za budžet i finansije

 • Četvrtak, 13.06.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednica Komisije, dt. 29.05.2019,
3. Razmatranje Izveštaja o troškovima Skupštine Kosova za prvo tromesečje 2019.godine,
4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-100 za zaštitu vazduha od zagađenja sa amandmanima Funkcionalni Komisije za poljoprivređu, šumarstvo, živonu sredinu i prostorno planirajnje;
5. Razmatranje Razmatranje godišnjeg finansijski izveštaja Nacionalna Kancelarija Revizije za 2018.godinu,
6. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Radiotelevizije Kosova, za 2018.godinu,
7. Diskusija o zahtevu br.590, dt. 16.04.2019 o KOSTT-u u vezi pitanjem plata;
8. Razmatranje zahteva br. 00255/19/shs, 11. marta 2019. godine Direktora Izvršnog Sekretarijata Kosovske Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine za određivanje visine koeficijenta i plate Direktora i zamenika Direktora ove Agencije,
9. Razno.

 

 • Sreda, 29.05.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednica Komisije, dt. 14.05.2019,
3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-131 o izmenama i dopunama zakona br.04/L-008 o Ekonomsko-Socijalnom Savetu sa amandmanima Komisije za zdravstvo i socijalno staranje;
4. Usvajanje Izveštaja sa preporukama u vezi N/zakona br.06/L-137 o izmenama Zakona br.03/L-174 o finansiranju političkih subjekata, izmenj Zakonom br. 04/L-058, Zakonom br. 04/L- Zakonom br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenj Zakonom br. 03/L-256;
5. Razmatranje zahteva br. 00255/19/shs, 11. marta 2019. godine Direktora Izvršnog Sekretarijata Kosovske Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine za određivanje visine koeficijenta i plate Direktora i zamenika Direktora ove Agencije,
6. Razno.

 

Zapisnik
 • Utorak, 14.05.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednica Komisije, dt. 24.04.2019,
3. Razmatranje Nacrt Zakona o Ratifikaciji Sporazuma o Finansiranju Projekta za Katastar Nepokretnosti i Geroprostorne Infrastrukture između Republike Kosova i Međunarodnog Udruženja za Razvoj;
4. Razmatranje Izveštaja o troškovima Skupštine Kosova za prvo tromesečje 2019.godine,
5. Razmatranje zahteva br. 00255/19/shs, 11. marta 2019. godine Direktora Izvršnog Sekretarijata Kosovske Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine za određivanje visine koeficijenta i plate Direktora i zamenika Direktora ove Agencije,
6. Razmatranje zahteva članova Komisije o državnom pomoču za obezbeđivanjue prostora i budžeta za 2019.godinu
7. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 24.04.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednicama Komisije;
3. Razmatranje Izveštaja sa preporukama Radna Grupa Komisija u vezi N/zakona br.06/L-137 o izmenama Zakona br.03/L-174 o finansiranju političkih subjekata, izmenj Zakonom br. 04/L-058, Zakonom br. 04/L- Zakonom br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenj Zakonom br. 03/L-256;
4. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-105 o zaštiti deteta i amandmanima funkcionalne komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica i peticije;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 03.04.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Glasanje Godišnjih troškova Skupštine Kosova za 2018. godinu,
3. Glasanje Godišnjeg izveštaja organa za razmatranje javne nabavke za 2018.godinu;
4. Razmaranje Srednjoročnog Okvira Troškova Skupštine Kosova za 2020-2022. godinu.;
5. Razmatranje N/zakona br.06/L-101 o međunarodnom privatnom pravu, sa amandmanima Komisije za zakonodavstvo, mandate, inmunitete, Poslovnika Skupštine i nadgledanje Kosovske agencije protiv korupcije,
6. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 29.05.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 14.05.2019 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 24.04.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 03.04.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 28.03.2019 18:00
   
 •  

  Godisnji Finansijski Izveštaj

  Petak, 25.01.2019 00:00 Download »
   
 •  

  Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

  Petak, 25.01.2019 00:00 Download »
   
 •  

  Godisnji Finansijski Izveštaj

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   
 •  

  Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Vilson Ukaj Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 648; 044 372 915