Interni revizor

Interni revizor, pod nadležnošću Sekretara, odgovoran je za:
a. Internu reviziju putem utvrđivanja nivoa usaglašenosti finansijskih aktivnosti sa Zakonom o menadžiranju javnih finansija i odgovornostima, Zakonom o javnoj nabavci, Zakonom o civilnoj službi, drugim fiskalnim i budžetskim pravilima, administrativnim uputstvima i profesionalnim standardima,
b. Izradu periodičnih i godišnjih izveštaja, koji se podnose Kancelariji Generalnog revizora i Sekretaru Skupštine,
c. Obavljanje revizije na zahtev Sekretara.

Tel: 038 211 364, 038 200 10 201

Email: [email protected]sembly-kosova.org