Ligjet sipas emrit

2012/04-L-116Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 03-L-221

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 14.06.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-031-2012, Datë 02.07.2012

U miratua nga Kuvendi:
14.06.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
02.07.2012