Ligjet sipas emrit

2011/04-L-077Shpalo (PDF)

Ligji per marrëdhënjet e detyrimeve

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 10.05.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-024-2012, Datë 30.05.2012

U miratua nga Kuvendi:
10.05.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
30.05.2012