Ligjet sipas emrit

04/L-020Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03-L-047 për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 08.12.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-051-2011, Datë 21.12.2011

U miratua nga Kuvendi:
08.12.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
21.12.2011