Ligjet sipas emrit

2003/2Shpalo (PDF)

Ligji për Menaxhimin e Financave Publike

Mbi nevojën për themelimin e buxhetit, shpenzimeve kapitale dhe operative, menaxhimit financiar, kontabilitetit, përgjegjësive buxhetore dhe sistemit të raportimit financiar për organizatat buxhetore në Kosovë, për përshkrimin e pushteteve, kompetencave dhe detyrave të Ministrit të Ekonomisë dhe Financave rreth këtyre çështjeve si dhe për vendosjen e një kornize për rregullimin e të ardhurave dhe granteve për komunat në Kosovë.

U miratua nga Kuvendi:
08.05.2003
U shpall nga PSSP:
12.05.2003